-36- vertellen, dat er in de gemeente Winkel geen ondervoeding bestaat'. Hij vroeg ook of Westerhoff op de hoogte was van deze feiten. 'In de gemeente Winkel waren drie kinderen in de gelegenheid gesteld aan te sterken in een vakantiekolonie. Ze zijn alle drie weer opgehaald door hun moeders omdat ze het thuis beter hadden'. De inwoners van Winkel werden vanaf oktober 1918 in de gelegenheid gesteld om hun eigen aardappelen en groenten te verbouwen. De Nederlands Hervormde Kerk stelde vier hectare van haar grondbezit beschikbaar voor volkstuintjes tegen een 'billijke huurprijs'. Koos Speenhoff Koos Speenhoff (1869-1945), dichter, zanger en kleinkunstenaar, was rond en ten tijde van de Eerste Wereldoorlog de held van het vooruitstrevend volksdeel van Nederland. Het behoudende gedeelte dacht daar heel anders over, hun volksvertegenwoordigers stelden vragen in de Tweede Kamer over Speenhoff, wegens het uitbraken van liedjes van de vuilste en ergste soort'. Zijn liedjes waren ook een bron van welwillend vermaak in het Nederlandse leger. Minister van Oorlog Bosboom was het volmondig eens met de uitspraak van de rechter die Speenhoff veroordeelde tot tien dagen celstraf wegens gezagsondermijnende activiteiten. Speenhoff had een goed gevoel voor wat er onder de bevolking leefde, zijn liedjes waren 'uit het hart gegrepen'. Hij moet ook een gevoel voor marketing hebben gehad, met andere woorden, in Winkel was sociaal-maatschappelijk gezien de geest uit de fles, de minderbedeelden durfden nu openlijk hun mond te roeren tegen het gezag. Hij moet gedacht hebben daar sluiten mijn 'producten' goed bij aan. Hij trad 18 maart 1917 op in de zaal van het Wapen van Winkel, (in de Bosstraat. m m De entreeprijzen? Eerste rang een gulden, tweede rang vijfenzeventig cent. Het aantal bezoekers is mij niet bekend. Mijn en dijn. De burgers kregen met heel veel wetten en de bijkomende rompslomp te maken. Wetsovertredingen, veelal gedaan zonder er bij na te denken of er van te weten, of uit nobele menselijke motieven, werden 'beloond' met een proces-verbaal van de veldwachter. De lichte gevallen werden afgehandeld door het Kantongerecht in Schagen. Niet interessant genoeg om hier verder op in te gaan. Bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar werden de zaken behandeld van minder onschuldige aard. Op twee aldaar behandelde zaken wil ik in het volgende nummer terugkomen. Het betreft hier een grote inbraak in het gemeentehuis van Winkel en een grote koperdiefstal die het telegraafverkeer ontregelde. B. en W. achton hot niot gowonscht om hkraan moo te helpen. In Winkel toelh hxtbben bijna alle mvnschen die Iriem'oor in aanmcrking zoudcn ko- mon. zclf ocn lapje grond of knnnen dat voor bil- iijken prijs van hot Kerkbestuur huron. Het Kerkbe stuur verhtiurt ongeveer 4 ILA. land \-oor diit doel. Deze volkstuintjos afgo^en aan menschen die geen tijd hdbiben, of or geen verstand van iwbbon, dat geeft j goon \<x>ndool. Meer voelt voorzitter voor het bezui- nigen van de distributie, waarwver ook indortijd een J circulad re is ingekomen. 1'hi dan lieeft 1 rij bet oog'j luier op. om in de gemeente inkcl, b.v. zooveel graan en aardappelen te telen en holer te maken, dat men genoeg heeft voor de burgenj. \oorzitter bedoclt het a klus, dat men b.v. met graan de productiviteit zoo lioog aou opvoeren, dat het aantal H.L. dat voor W inkel noodig was, meer word venbou.vvd als thana het geival is. tl'I! I17 II V nivnilirf Iwiki Van den heer De Clercq. direclenr van hel pro. ducliekantoor, is de bekende circu laire ingekomen over het van gemeentewege verhurcn van zoogenaamde volks- tuintjes. Als deze op gescheurd grasland wortlcn go. inaakt. kan dc gemeente. zooals bckend, f 250 per 11. A. vergoeding krijgen. 11VI KVDttl I». Wij zouden voor tarwe b.v. 17 U.-v noodig liebj ben en deze extra 17 H.A. zouden bij een 1200 a 1300 H.A. die wij in de geinecnte hebben, wcl zijn te vinden. Schager Courant, 12 oktober 1918 Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 36