-30- Doch niet met alien Het was Beeld op Beeld, alle winkel had zijn God En die het meeste gaf zou krijgen het hoogste lot De mispaep stond te waggelen als een zot Hoe zou't niet vallen Nu wordt de ziel van ieder een gesticht De herder spreekt, de Geest van binnen licht Nu krijgt het volck een Goddelijk bericht Uyt suyvre beeken Men hoorde niet tot lering voor't gemoet En of de Paep wat preekte van de boet Hij socht niet dan te strijken geld en goed Van d'arme leeken Nu roept men niet: O Heilige, staat ons bij Noch Klaes noch Trijn, noch Maerten zijn in mij Men bidt hier niet, men leert hier geen getij Voor die niet horen 't Volk roept God aan, die zonder straf vergeeft Om Christus wil, die priester blijft en leeft En voor haar bid. Wie dezen grond niet heeft Die gaat verloren Lud. Hondius Ao 1651. Wanneer het kerkbord het bovenstaande rijm kreeg is mij niet duidelijk, waarschijnlijk in de periode 1658-1660. Echter, dr. Henk Florijn schrijft in zijn artikel 'Ludovicus Hondius en zijn poezie' dat het vers 'De kerk tot haere aenschouwers' uiteindelijk toch geen plaats kreeg in de Niedorper kerk, maar het volgende vers, dat L. Hondius al in 1650 uit zijn pen had laten vloeien. Eertijds was ick verciert met peerlen en juweelen Met silver en met goud, met konstige pincelen, Met beelden allerleij: dat was mijn ingewant; Een luyster voor het oog, een nevel voor't verstant: Ik was niet sonder stem, maar d'onverduytschste woorden En gaven geen bericht aan die geen, diese hoorden, lk was niet sonder volck, maar't was meer om't gesicht Dat ik betreden wierd als om te syn gesticht Ik was niet sonder bank, maar weynig voor de luijden: lk was niet sonder glas in't noorden en in't zuijden. Maar't kladden van de verw, en al het kinderspel Dat maeckte mij rontom so donker als een hel. Nu ben ik licht en klaer van buyten en van binnen, Dat in my word geleerd, dat kan het volck versinnen: Van buyten schijnt de son op mijnen hoogen roef Van binnen ist so licht dat ik geen keers behoeff. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 30