1 M -23- en niet te sterk is geerodeerd. Dit was onder andere het geval in de Waardpolder en in delen van de Anna Paulownapolder. Ook zijn resten van woningen en veenderijen gevonden, terwijl op luchtfoto's plaatselijk de oude verkaveling van het vroegere bebouwde veenland door het tegenwoordige landschap heen te zien is. Oude dijksporen in een tamelijk beperkt gebied getuigen van de strijd tegen de zee die de middeleeuwse bevolking hier in de loop van de 12e en 13e eeuw tot aan haar ondergang heeft gevoerd. In het noorden van de Waardpolder zijn resten aangetroffen van een waarschijnlijk oude veendijk die bekend staat als de 'Weg van Paludanus', naar de ontdekker van deze dijk in de 18" eeuw. Voordat de Waardpolder in 1844 werd drooggelegd, was deze dijk nog duidelijk te zien als een lang spoor dat de Wieringerwaard in zijn voile breedte doorsneed (Paludanus, 1776). Het voorkomen van geplet wier in dit trace doet veronderstellen dat we hier mogelijk te maken hebben met een voormalige waterkering (Braat, 1932). Deze dijk' ligt vrijwel evenwijdig aan de Westfriese Omringdijk op 2,5 km afstand en heeft bij de Waardpolderhoofdweg een lichte knik. Dit trace is mogelijk een voorloper van de Westfriese Omringdijk die vermoedelijk na 1170 is opgegeven. De resten hiervan zijn inmiddels vrijwel onvindbaar. Rondom zijn tevens sporen van bewoning gevonden uit de late Middeleeuwen. Volhouden, Waardpolderhoofdweg, Waardpolder Het betreft hier een terrein waar zich op een diepte van 30-75 cm onder het maaiveld nederzettingssporen uit de vroege Middeleeuwen bevinden. Bij de aanleg van een gasleiding kwam een halve meter dikke aslaag aan het licht, rustend op veen. De veenlaag is met behulp van boringen over een groter gebied aangetroffen. De bewoning heeft op het veen plaatsgevonden. Het is dan ook aannemelijk dat zich ter plaatse nog archeologische overblijfselen uit de periode 700 tot 1000 n. Chr. bevinden. Westfriese Omringdijk De oude sporen van veenontginningen, dijkresten, veenputten en middeleeuwse veenderijen die gevonden zijn in de Anna Paulownapolder en op de Waardgronden bij Kolhorn. Dijkresten Waardpolder In het zuidoosten van de Waardpolder, nabij Kolhorn, bevinden zich in de ondergrond resten van laat-middeleeuwse dijken. In de nabij gelegen akkers worden eveneens dijkrestanten vermoed, maar deze zijn nog niet archeologisch aangetoond. Het is zeer waarschijnlijk dat het veenvolume in de Waardpolder, dat zich ongeveer op 80 cm Historiseh Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 l.otsmecr Oude Paulou Wieringer- I'aluilanus lerinseru aardpolder kolhorn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 23