-7- De twee kleine fabriekjes, de kaasfabriek Welgelegen te Lutjewinkel en die van Winkel hielden op te bestaan en werden respectievelijk verkocht voor de volgende bedragen: f 3310 en f 3400. De melk werd verwerkt in de nieuwe fabriek. Het verloop van de oorlog De eerste twee jaren van de oorlog laten zien dat de economische bedrijvigheid, met de nodige improvisaties, in de gemeente Winkel redelijk heeft gefunctioneerd. Bewerken en oogsten van landerijen, het verkazen van de melk en dergelijke hebben geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Aan financiele middelen en bouwmaterialen werd de schaarste nog niet gevoeld. Zeker niet gezien de volgende activiteiten: - \unkkl Schager Courant van 25 juli 1914 heer J. Boogaardt alhier is net timmerwerk gegund aan den heer D. Kaaij, het metselwerk aan den heer P. Krapman, het schilderswerk aan den heer C. SpeetsDe bouwkosten bedroegen 3291,70 gulden. De Verbruikers Cooperatie 'De Tijdgeest' verhuisde van het Dijkerbuurtje naar de nieuwgebouwde bakkerij aan het Oosteinde van de Dorpsstraat. Deze werd in de loop van 1915 betrokken. In de Staatscourant van 6 oktober 1915, nr. 233, staat de oprichtingsakte vermeld van de Cooperatieve Zuivelfabriek West-Friesland. De pas opgerichte vereniging liet een voor die tijd kapitaal bedrijf bouwen en inrichten aan de Mientweg 20 te Lutjewinkel. Op 26 September 1916 werd de fabriek geopend. COOP; ZUIVELFABR1EK WE5T-FRIE5LAMD Voor den bouw rafl oea wlnkeQnito yoor den beer bedcht: Voor den boUW Van een J. Boognnxdt (Uhler, Is het tlmaierwerk gegund n&n dea beer D, KjuUJ. list metselwark nan den beer P. WinkelhuiS (MM, Dorpsstraat 76) VOOr den Kxapmao, het achllderwrk aan den beer C. Bp eats. r. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 7