-20- Vavo Naast de bijzondere initiatieven op het gebied van de volksopvoeding waren er sinds de 19L eeuw ook gewone dag- en avondscholen voor volwassenen die naar hun eigen gevoel te weinig onderwijs hadden genoten. De moedermavo kwam daar dus bij en bleef als zodanig bestaan tot in de jaren negentig. De meisjes werden intussen gestimuleerd om vooral hun eigen belangen na te streven waardoor het onderwijs voor volwassen vrouwen niet of nauwelijks meer nodig leek. De moedermavo ging volledig op in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het vavo. Ook in Middenmeer maakte men kennis met mannen die zich wat verder wilden ontwikkelen. Zo hoorde ik van een gezin in Winkel waar zowel de moeder als de vader nog het nodige wilde opsteken. Soms was een mavo-leerling er door bijzondere omstandigheden niet in geslaagd om het eindexamen met een diploma succesvol af te sluiten. Ziekte en zeer speelden nogal eens een rol. Met deelcertificaten kon men dan proberen een en ander in te halen. Soms kon dat op de eigen school, vaak ook niet en was men gedwongen naar een geschikte andere opleiding om te zien. Dat hier zeer goed werk verricht is zal duidelijk zijn. Een heel andere kwestie was het grote probleem van volwassenen met een minimale vorming. Dat speelde uiteraard in de eerste plaats bij buitenlanders die zich in ons land wilden vestigen. Men moest dus zorgen voor een passende basiseducatie. Zonder kennis van de Nederlandse taal waren de mogelijkheden voor deze groep vaak uiterst beperkt. Men organiseerde zowel alfabetiseringscursussen cursussen als cursussen in zelfredzaamheid. In de jaren negentig vond men het tijd worden om de zaken weer onder een andere noemer vorm te geven. De basiseducatie en het vavo werden samengevoegd met het mbo en dat ging op in het ROC, oftewel het Regionaal Opleidingscentrum. Het is opvallend dat het volwassenenonderwijs nog maar weinig oudere leerlingen telt. Het gaat nu voornamelijk om leerlingen die mislukt zijn bij het reguliere voortgezet onderwijs, de zogenaamde drop-outs. Om de hele scala aan positieve bemoeiingen wat af te ronden werd in 1984 door het rijk de Open Universiteit opgericht. Deze was bestemd voor volwassenen in Nederland en Vlaanderen. Dit instituut gaat uit van begeleide zelfstudie. De leerling maakt daarbij zelf uit waar en hoelang hij wenst te studeren. Er bestaan in ons land ook particuliere onderwijsinstellingen waar men met de nodige zelfdiscipline studieresultaten kan boeken. Bijvoorbeeld de LOI uit Leiden en het NTI. Men kan op mbo-, op hbo- en universitair niveau studeren. De plannen voor de Open Universiteit stammen uit dezelfde tijd als de moedermavo. Het drong tot de overheid in de jaren zeventig door dat voortdurende scholing bepaald geen windeieren opleverde. Het zal duidelijk zijn dat zowel de moedermavo als de Open Universiteit zich in de eerste plaats richtte op de volwassenen met een te mager onderwijsverleden. Maar daarnaast konden hoger opgeleiden zich eventueel bezighouden met een gewenste omscholing, dan wel her- of bij scholing. Het levenslang leren is alweer een tijdje het devies geworden. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 20