-14- Het verhaal achter de vrij onbekende Arnaudsput wordt nogal eens door de (hedendaagse) historici in twijfel getrokken, waarmee gelijktijdig ook de aanwezigheid van de put. Toch heeft deze heilige waterbron wel degelijk bestaan. De put dankt zijn naam aan graaf Arnoud van Holland (Arnaud, Arnulf van Gent), geboren circa 951 als zoon van graaf Dirk II van Holland en Hildegard van Vlaanderen. 'De Westfriezen, door Volkmarus, Bisschop van Utrecht, opgehitst, weigerden den Graave hulde te doen(s). Arnoud wendde wel alle poogingen aan, om hen hier toe te beweegen. Zelfs gelukte 't hem, den Bisschop, de zyde der Westfriezen te doen verlaaten. Doch deezen, voor 't wassend gezag des Graaven bedugt, stonden, in 't jaar negen honderd+drie en negentig openlyk tegen hem op(t). De Graaf, eene aanzienlyke magt byeen gebragt hebbende, trok, in den nazomer des zelfden jaars, waarschynlyk langs den zoom van Kennemerland aan den Duinkant, tot in 't hert van Westfriesland. Deeze Landstreek bestondt toen meest uit gebroken land; dat de Ingezetenen genoegzaam ongenaakbaar voor vyandlyke aanvallen maakte. Ook zal ons 't gevolg deezer Historie doen zien, dat de Westfriezen, doorgaans des Zomers, als de wateren droogst zyn, of des Winters, over't ys, zyn beoorlogd. In 't Noordwesten deezer Landstreeke, alwaar men thans de Schager-en Nieuwdorper K°gge heeft, ryst de grond wat hooger, dan elders, en is minst van water voorzien. Hier heenen begaf zig de Graaf, zig nederslaande in eene vlakte, Winkelmade genaamd, en gelegen, op of omtrent de plaats, alwaar thans het Dorp Winkel legt. Deeze vlakte hadt hy tot het slagveld uitgekooren. Ook bevondt zig, hier omtrent, de magt der Westfriezen. Eer 't op een stryden ging, gebeurde 'er iets zonderlings, 't welk de behoudenis van een goed deel van's Graaven Leger was. 't Volk, vermoedelyk afgemat, door eenen moeielyken togt, in een heet jaargetyde, hadt, in de vlakte van Winkelmade, gebrek van zoet water. Westfriesland was, ten deezen tyde, overvloedig voorzien van Meeren; doch deezen schynen alien met de Zee gemeen gelegen, en dus niet dan brak water in gehad te hebben. Sommige Kronykschryvers verhaalen, dat Graaf Arnoud, begaan met zyn volk, zig in 't gebed begaf, en daar na hun eene plaats aanwees, alwaar zy, graavende, zoet water vonden(u). 't Gevegt viel zo voorspoedig niet uit. 's Graaven Leger werdt zo fel aangevallen van de Westfriezen, dat het wel haast ontschaard en te rug gedreeven werdt. Arnoud zelf werdt in de vlugt gegreepen en gedood. Onze Kronyken plaatsen den Veldslag en 's Graaven omkomen op den agttienden van Herfstmaand des jaars negen honderd drie en negentig(v), en schryven hem eene Regeering van vyf jaaren toe(w). Graaf Arnoud werdt, te Egmond, begraaven. Het verhaal: Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1 f rnoIJus

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 14