-51- De tekst van het plakkaat van bladzijde 46: De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, Allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren lesen Salut. Doen te weten, Alsoo tot Onse kennisse is gekomen dat zijnde gedaan informeren na de constitute van de Gronden omtrent het Eylandt Wieringen ende naer de pricipaelste oorsaeck van het jegenwoordigh weynigh wasschen van Wier (soo hooghnoodigh ende dienstigh tot resistentie van de Zee voor de Dijcken) ende sekerlijck bevonden had dat sulcks meest toe te schrijven was aen het zeylen ende ophalen van dien met den Elger dat in het Saysoen gemeenlijck daer aen doende waren wel over de seventigh a tachtigh Schuyten die het Wier onvolwasschen ende onrijp met Wortel ende al uyt de Waerden Gronden en Slencken ruckten die Velden als gestadigh omploeghden raeuw en sandigh maeckten ende daer voor verhinderden dat de Slib sigh daer op niet quam ter neder setten ende gevolghlijck gemist wierdt het Voedtsel tot aenquekingh ende vermeenighvuldigingh van het selve dat dese Vrught-dragende Waerden ende Gronden van Colhorn af tot aen Aertswoude toe door dat middel genoeghsaem verdestrueert ende geruineert waren gelijck oock daer door bysonder wierden verdestrueert ende geruineert de Waerdt-gronden gelegen benoordt-oosten het Eylandt Wieringen anders genaemt het Breesandt. Dat aldaer nu niets ten genoegen te bekomen wesende de voorschreve Zeylders met veertigh a vijftigh Vaertuygen teffens alles bezuyden ende benoorden het voorschreve Eylandt ende waer sy verders koften soghten wegh te halen sulcks dat daer jegens niet werdende voorsien sekerlijck in het korte aen die Specie een seer groot gebreck ontstaen ende geleden stondt te werden dat wijders na de opinie van de jegenwoordige regerende Dijckgraven van de Drechterlandschen ende Vier Noorder-Koggen Zeedijck dusdanigh onbequaem gewonnen met Sandt ende modderige Materie besette Wier aen den Dijck gebraght zijnde op verre na soo wel niet met den anderen consolideerde ende sackte maer veel radder vergingh als andere gevischte Wier dat door het voorschrevene opplucken weynigh Drift- Wier vallende men op het voornoemde Eylandt voorgaf dat syluyden ende andere Eylanders dewelcke hare Dijcken daer mede doorgaens hadden voorsien het selve op een andere meer kostelijcke manier souden moeten inkoopen ende versorgen: dat men oock bevonden heeft dat de voorschreve schaarsheijdt van Wier daerenboven oock wierdt veroorsaeckt door het zeylen van Ael met den Elger. SOO 1ST, dat Wy om daer inne te voorsien goedtgevonden hebben aen alien ende een yegelijck wie het soude mogen sijn by desen wel expresselijck te verbieden ende te intterdiceren in de Zuijder Zee ende specialijck in de voorschreve Plaetsen eenige Ael ofte Wier met den Elger te zeylen de Wier op te halen ende aen den Dijck te brengen ende te leveren nemaer te beveelen de voorschreve ende andere Plaatsen in de Zuyder Zee ongeroert te laten om wederom met'er tydt beloopen te werden alles op een poene van hondert guldens t'elckens te verbeuren met ende benevens de verbeurte van de schepen schuyten ende Gereedtschappen waer mede de voorschrevene Ael ofte Wier met den voorschreven Elger sal wesen gezeylt opgehaelt ende aen den Dijck gebraght ende noch daerenboven op arbitrale correctie na erigentie van saken. Ende op dat dese Placate te beter onderhouden ende de Contraventeurs gestraft mogen werden na hare verdiensten hebben Wij geordonneert ende gestaueert dat de bekeuringe causatie ende apprehensie van deselve Contraventeurs gedaen sal mogen werden by de Bailluwen Dijckgraven ende alle andere Officieren die het soude mogen aengaen ende dat by praeventie. Ende ten eynde niemandt hier van ignorantie soude konnen pretenderen ontbieden en versoecken Wy de Heeren Staten Gecommitteerde Staten ende Gedeputeerde Staten van de respective Provincien ende alien anderen Justicieren ende Officieren van den selven Lande dat sij desen Onsen Placate van stonde aen alomme doen verkondigen uytroepen publiceren ende affigeren ter plaetse daer men gewoon is soo danige publicatie ende affictie te doen: Lasten ende beveelen voorts de Haven ter Admiraliteyt de Advocaten Fiscael mitsgaders alien andere Officieren Rechteren ende Justicieren deser Vereenighde Nederlanden dat sy den inhouden van dien aghtervolgen en doen aghtervolgen procederende ende doende procederen tegens Contraventeurs van dien sonder eenige gratie faveur dissimulatie of verdragh want wy sulcks ten dienste van den landen bevonden hebben alsoo te behooren. Gedaen in den Hage onder het Cachet van den Staet de Paraphure van den Heere Praesiderende in onse Vergaderinge ende Signature van Onsen Griffier op den drie en twintighsten December 1707. Was geparapheert Johan Becker, vt. Onder stondt Ter ordonnantie van de hoogh-gemelde Heeren Staten Generael. Getekent F. Fagel. Zijnde op het spatium gedruckt het Cachet van hoogh-gemelde haar Hoogh Mog. Op een rooden Ouwel overdeckt met een papieren Ruyte. In's Gravenhage, By Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden Anno 1707. Met privilegie Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 51