Meeting te Winkel. Staatspensionnocri ng. -37- rederijkerskamer Aurora met het toneelstuk 'Vergeet mij niet de spits afbijten. Zestig leden bezochten deze bijeenkomst. Vergeleken met de vorige vergadering waar alleen een spreker de avond moest vullen, kwamen zes leden opdagen. In de Schager Courant van 23 mei 1911 kunt u een uitvoerig verslag lezen over een 'meeting' georganiseerd door Bond voor Staatspensionering Winkel. De opzet was met een feestelijke betoging de politiek eraan helpen herinneren dat het tijd werd staatspensioen voor iedereen in te voeren. De dag van deze demonstratie viel op pinksterzondag 21 mei. Een korte samenvatting van dit verslag: Bijna alle woningen hadden de vlag uitgestoken. De boomgaard van Piet Vries (Oosteinde Dorpsstraat) fungeerde als feestterrein. De ingang was feestelijk versierd. Tegen de avond werd de boomgaard met lampionnen verlicht. Om 12.00 uur vertrok de optocht door het dorp. Bestaande uit een menigte van zusterverenigingen uit de wijde omgeving. Een bonte stoet van mensen met banieren en muziekcorpsen marcheerden langs het talrijke publiek. Rederijkerskamer Aurora speelde het stuk 'Oud en Afhankelijk' in de zaal van Jaap Vijzelaar. De plaatselijke korfbal- vereniging speelde een wedstrijd tegen HBS uit Den Helder. Winkel won de wedstrijd met 6-3. De zangvereniging uit Kolhorn trad op. Om 19.30 uur startte vanaf het postkantoor in de Bosstraat en optocht met lampionnen. Een vijftal propagandisten sprak tussen de programmaonderdelen. Te weten: dhr. H. de Hoog uit Amsterdam, dhr. P. Bonekamp uit Sloten (Fr), dhr. A. Woudstra uit Akkerwoudsterbroek (Fr), Dominee D.A. van Krevelen uit Deinum de latere landelijke secretaris van Bond voor Staatspensionering). Dominee Foppe Sinninghe Damste uit Dirkshorn was de dagsluiter. Hij betitelde ministers Dr. Abraham Kuijper en (de oud-dominee) Talma van de Anti-revolutionaire Partij als grote dwarsliggers. Een citaat uit zijn rede: Ons land heeft christelijke wetten tot bescherming van dieren en trekhonden. Is tegenhouden van staatspensioen christelijk? Dit is spotten met naastenliefde. De voorzitter van het organisatiecomite Gerrit Nobel (notabele uit organiserende gemeente) vertelde aan de scribent van de Schager Courant: 'Mede door het prachtige weer waren 's middags 1200 bezoekers op de meeting afgekomen, avonds 2000. Dit hadden we niet verwacht, het overviel ons dat men met zo velen naar Winkel kwam. We vreesden of we de openbare orde nog wel konden handhaven. Schager Courant 6 mei 1911 Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2 Het prograintua voor de betooging voor Htaatspon- slounoerlnK to Winkel is thaus vaMgcstcUI. en wel als volft: 12 uur. Verzainolon voor den optocht In den boom gaard van den beer P. Vries. Oo^einde. 12.20—1.JO uur. Optocht van de <WInemende ver- eenigtngen, met muziek en banieren, door de kom der gemeente j4 uur. Mooting I In den boomgaard van den beer P. Vrbw, by ongunsUg weer In verucblllende lokalco.Toega.ni; 10 coal. a Opening door don voorzltler van de rvgellngs- commlaale b. llondalled mot begoleidlng van muziek c. A. Woudstra. Akkorwoudsterbrock. Onderwerp: ..Waaroin goeu verpltchte verzekerlng?" d. Lis. D. A. van Krevelen, Deinum. e. P. llonekamp, Sloten (Fr.Onderwerp: Warh- Usa! boe lang nog? Ds. Slunlgbe Damste. Dirkshorn. 4.300 uur. Korfbalwedsirud lusacben de verrenl- gingen ..lleldwr" en ..Wtnkel". 4.307.30 uur. Tooneelopvoerlng door de RndertJ- kerakamer ..Aurora" by den heer J. vyrelaar: „Oud en Albankelyk". Toegang 10 cent. 7.34 uur. Yerzameien voor den optocht met lam pions. voor bet postkantoor Deetnenn-nde personm, mot Lampions, toegang meetiugsterreln 4 rent 23 uur. Optocht. 310 uur. Meeting. (In den verllrhten boomgaard van don hoer P. tries; by onrunatlg weer In ver- scbtllende iokah-u Toegang 10 cent a. Zangvoroomgltig Kolhorn. b. H. do Hoog (H. de H.Amsterdam. c. Zuagverwniging Kolhorn. d. Da Sinninghe Damst^, Dirkshorn e. Slutting door den voorzitter van de Ragellngs- oommissle

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 37