LEZING /fs. iir ^laat.'ipfn.'iionnrn'ing. FiBlstoclit naar WuiM De aideeling i d, Bond t, Slaatspensionn, van KOLHOSi". op M oensdag 27 Aug. 1902, to w I rj KE L. op Zondag 21 Mei a.s. -36- door den Hcer des avonds 7'/j uur» ten huize van den heer I. Kit ft, Onderwerp: IMnt jreoensclif. Kntr^ft trij. Het roorloopiq Gomitr. Schager Courant 17 augustus 1902 'Staatspensionering'. Kort daarna was het bestaan van de Bond voor Staatspensionering afdeling Winkel een feit. De eerste bestuursleden waren Lodewijk Beijneveld (zadelmaker in de Bosstraat), Willem Keetman (stalhouder), Jan Porte (onderwijzer), Rieuwert Rezelman (kandidaat-notaris), P. Smit, E. Kluijver en G. Leijen. De Schager Courant van 21 december 1902 meldt: 'De Bond voor Staatspensionering afdeling Winkel had jongstleden een bijeenkomst in zaal van A. Wit (Bosstraat). Inleider was N. Prins, Oud-Katholiek pastoor uit Aalsmeer. Aan de toehoorder werd tevens medegedeeld dat de afdeling Winkel uit 80 leden bestond.' Leden van de Bond voor Staatspensionering beschikten in die tijd over een zekere welstand. Op grond van vergelijkingen met andere plattelandsverenigingen uit onze regio kan men stellen dat de Bond voor Staatspensionering in de kern een beweging uit de middenklasse was. De minister van Arbeid Abraham Kuijper van de Anti- revolutionaire Partij was vierkant tegen staatspensioen. Hij en de zijnen verkondigden onder andere 'dit zal leiden tot staatssocialisme en communisme'. Het bestuur van de Bond voor Staatspensionering afdeling Winkel voelde de bui al hangen. 'Invoering van staatspensioen in Nederland wordt een kwestie van lange adem, het kan nog jaren duren voor het zover is', dacht men. Het bestuur vreesde dat het de doodsteek voor de vereniging betekende. 'We kunnen tegen onze leden niet blijven roepen dat er een wet moet komen, waarbij alle vrouwen en mannen gevrijwaard worden van broodgebrek op den ouden dag. Dit zal onherroepelijk leiden tot ledenverlies. De pressie op de politiek zal daardoor verzwakken.' Die vrees was niet ongegrond, elders kampten verenigingen met hetzelfde probleem. De Bond voor Staatspensionering afdeling Nieuwe Niedorp werd in 1912 om die reden tijdelijk opgeheven. Kennelijk bestond er op het platteland van West-Friesland een grote behoefte aan amusement. De agenda's van de ledenvergaderingen kregen een ander aanzien. Vermaak en vertier werden eraan toegevoegd. Dat was een gouden greep, het werd de reddingsboei voor plaatselijke afdelingen. Sprekers, veelal 'Bondspropagandisten', kregen een afgebakende spreektijd toegewezen. De rest van de avond werd gevuld met vermaak en vertier verzorgd door plaatselijke muziek- en toneelverenigingen, voorstellingen met lichtbeelden of voordrachten door eigen leden. Zo mocht in Winkel de plaatselijke te 8CHAGEN noudigt alle dames en heeren in Schagen en omstreken nit, tot deelname aan bovergeuoemden tocht, ter bijwoning Tan de buitengewoon groote MEETING aldaar, VerzamelplaatsStationaploin Schagen 10J/4 nur r.m afrit te 11 unr T.m. Zie verder de Programraa'e. Het Bestuur der afd. Schagen. Schager Courant 20 mei 1911 Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 36