De Waard- en Groetpolder, deel 1 De oudste bewoning -30- door Henk Komen Rond de eeuwwisseling had de provincie Noord-Holland nog grote plannen met het gebied rond het dorp Kolhorn. Om de economische ontwikkeling in de toenmalige gemeente Niedorp te stimuleren werd gedaeht aan een (water) recreatieve ontwikkeling in het gebied van de Waard- en Groetpolder. Samen met de bewoners van Kolhorn en de Waard- en Groetpolder is een verkennend document gemaakt met de Iange naam: "Rapportage randvoorwaarden en suggesties bij het onderzoek naar de waterrecreatieve mogelijkheden in de regio Kolhorn". Zoals we nu weten zijn deze plannen niet gerealiseerd en is dit alles inmiddels geschiedenis geworden. Aangezien de Waard- en Groetpolder een Belvedere-gebied is met belangwekkende archeologische vondsten, heeft het gemeentebestuur indertijd opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de cultuurhistorische aspecten in dit gebied. In 2002 werden de resultaten hiervan overhandigd aan de burgemeester mevrouw L. Jansen. Deze rapportage 'Cultuurhistorische verkenning Waard- en Groetpolder' verdween na het afblazen van de hierboven genoemde recreatieve plannen in de ambtelijke bureauladen en is daar nooit meer uitgekomen. In deze rapportage worden de historische ontwikkelingen van de Waard- en Groetpolder en het gebied rond Kolhorn beschreven, zoals de oudste bewoningssporen, de middeleeuwse veenontginningen, de zeventiende eeuwse afwateringsproblemen, het kavelpatroon en de molens in en rond deze polder. Niet alleen wordt ingegaan op de archeologische en geografische aspecten, maar de rapportage geeft ook een inventarisatie van wat in 2002 in de polder nog zichtbaar aanwezig was van die historie. Ook de architectuur werd geinventariseerd. Aangezien deze historische rapportage nooit voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt, wordt in een serie artikelen in Historisch Niedorp aandacht gegeven aan de (bewerkte) inhoud van deze rapportage over de Waard- en Groetpolder. De nieuwe polder Nadat in de 17L eeuw de Wieringerwaard (1611) was drooggelegd en als laatste de Schermer (1635), werden nieuwe landaanwinningen pas weer in de 19e eeuw opgepakt. Allereerst werd in verband met de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal de Koegras drooggelegd (1824), gevolgd door de Waard- en Groetpolder in 1844 en in 1847 de Anna Paulownapolder. De polder Waard en Groet heeft een oppervlakte van ongeveer 1526 hectare. In het centrum wordt de polder van west naar oost verdeeld door het Kolhornerdiep in een noordelijk (de Waardpolder) en een zuidelijk deel (de Groetpolder) van ongeveer gelijke grootte. De Waard- en Groetpolder is een landaanwinning in de voormalige Zuiderzee die in de eerste plaats is drooggelegd als geldbelegging en in de tweede plaats voor uitbreiding van landbouwgronden. Het gebied is planmatig als vaarpolder ingericht, maar na droogmaking van tochtsloten een rijpolder geworden. De leidende principes hierbij waren de doelmatige afvoer van Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 30