gelijktijdig het onderwijs op de kloosterschool gaan volgen dan had dit tot gevolg dat de school in Lutjewinkel wegens een tekort aan leerlingen een leerkracht moest ontslaan. Om tot het wettelijk vereiste aantal kinderen te kunnen komen, bleven er met medewerking van de Antoniusschool nog twee katholieke kinderen aldaar naar de openbare lagere school gaan. De Sint Antoniusschool ging van start met 77 leerlingen verdeeld over drie lokalen. De zusters Franciscanessen, die op 6 januari 1949 door de fanfare uit 't Veld op feestelijke wijze waren verwelkomd, verzorgden het onderwijs. Onderwijzeressen van het eerste uur waren de zusters Goverdina, Ludwina en Louisa. Zuster Gerardina verzorgde de handwerkklassen. De kleuterschool nam met 20 kleuters een aanvang op 26 april 1949. Deze was gehuisvest in het woonhuis {vroeger een café} van de zusters. Het zaaltje dat ruimte bood aan hoogstens een dertigtal kinderen moest als de kleuters weer naar huis waren vertrokken van het meubilair ontruimd worden om de zusters in de gelegenheid te stellen het vertrek als kapel te gebruiken. De "Antoniusschool" wordt gebouwd De uiteindelijke doelstelling was toch om tot de bouw van een geheel nieuwe school te komen, die ook in de toekomst voldoende ruimte zou bieden om er onderwijs in te kunnen geven. Een eerste stap was voldoende bouwgrond te kunnen aankopen. Dit was minder eenvoudig dan gedacht, de gemeente gaf er de voorkeur aan dat er een school gebouwd zou worden op een plek die aansloot bij de bestaande dorpsbebouwing. Daarbij werd gedacht aan de hoek grond ten noorden van het klooster.{Hier liggen thans de op- en afritten van het gedeelte Provinciale weg vanaf het viaduct naar de Wieringermeer}. De gemeenteraad was bij voorbaat bereid mee te werken aan een bestemmingswijziging en indien noodzakelijk aan het onteigenen van de grond. In het begin van 1950 en nogmaals in 1953 waren er dienaangaande gesprekken met de eigenaren van de grond. Dit mocht niet baten, men was niet genegen deze te verkopen. Ook de pogingen grond gelegen aan de Ooievaarsweg voor het gestelde doel aan te kopen mislukten bij herhaling. Na deze tegenslagen bleken de paters bereid te zijn een gedeelte van de kloostertuin voor schoolbouw af te staan, tegen een bedrag van 1,00 0.46) per m2. Hoewel we hier van een vriendenprijsje konden spreken, was de gemeente van mening dat een prijs van 0,50 0,23) per m2 voldoende zou zijn. Na bemiddeling kon men zich toch in de vraagprijs van de paters vinden. Het Ministerie van Onderwijs had het eindoordeel over de bouwplannen, die aan een maximumbedrag waren gebonden. Dit alles had tot gevolg dat de goedkeuring lang op zich liet wachten. Op 23 november 1954 kwam er officieel bericht uit Den Haag, dat met de bouw kon worden begonnen. Er werd voortvarend met het bouwen van de nieuwe school begonnen, reeds op 16 oktober 1955 vond de opening ervan plaats. Na een lange strijd had de parochie nu een eigen school. Het was voor de kinderen en het onderwijzend personeel een verheugende mededeling dat de zusters Clarissen in 1970 een groot gedeelte van hun groentetuin aanboden die na daartoe te zijn ingericht, als speelgelegenheid voor schoolgaande kinderen kon worden gebruikt. De plaatselijke afdeling van de L.T.B. was bereid de aanlegkosten te betalen. Met behulp van de firma Blauw en veel vrijwilligers kwam het werk vrij snel gereed. Na het doorknippen van een lint door burgemeester A. Anker, kon het terrein door de kinderen in gebruik worden genomen. -9- Nieuwe Niedorp, oktober 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 9