De strijd voor een r.-k. school bij het klooster Tot het jaar 1920 kregen alleen de openbare scholen de kosten van het onderwijs vergoed door rijk en gemeente. De bijzondere scholen, waaronder het r.-k. onderwijs werd gerekend, vielen vrijwel geheel onder de niet-gesubsidieerde scholen. Met de financiële gelijkstelling kwam daar in 1920 verandering in. In het vervolg zou elke gulden die door de gemeenten, van het rijk dan wel uit eigen kas, aan het openbaar onderwijs betaald werd, op dezelfde grondslag naar evenredigheid aan het bijzonder onderwijs uitgegeven moeten worden. Het gemeentebestuur bleek zich daarvan bewust te zijn en liet op zijn kosten een schoolbus rijden voor het vervoer van schoolkinderen die meer dan 4 km verwijderd woonden van de openbare school in Nieuwe Niedorp. De gardiaan vond terecht dat meerdere katholieke kinderen uit de gemeente ook voor deze vergoeding in aanmerking kwamen. In samenspraak met een aantal ouders, diende Jan Stoop in 1921 een verzoek bij de gemeente in voor reiskostenvergoeding van zijn kinderen die de r.-k. school in 't Veld bezochten. Als Stoop daarvoor in aanmerking kwam, zouden andere aanvragers wier kinderen meer dan 4 km van de r.-k. school verwijderd woonden niet geweigerd kunnen worden. Burgemeester en wethouders waren van mening dat in dit geval de afstand naar de school slechts weinig meer dan 4 km bedroeg en om die reden de vergoeding gering kon zijn. Hoewel Stoop over een eigen rijtuig en paard beschikte was hij niet van plan de kinderen zelf te gaan vervoeren. Ondanks dat de ouders het zich financieel konden veroorloven waren ze evenmin genegen zich op andere wijze opoffering te getroosten. Het KVP raadslid J. de Groot vond dat J. Stoop wettelijk gezien op enige financiële steun aanspraak kon maken, al betreurde hij het wel dat betrokkene niet aan een eigen bijdrage wilde meewerken. Het subsidieverzoek werd door de gemeente afgewezen. De gemeenteraad was zich er kennelijk wel van bewust dat ook het bijzonder onderwijs aanspraak op de rijks- en gemeentelijke financiën kon maken als het een uitgave betrof voor de r.-k. school in 't Veld, toen gemeente Nieuwe Niedorp. In mei 1926 liet B en W aan het schoolbestuur weten dat in de bijzondere school elektrisch licht voor een bedrag van 290,00 131.82) en waterleiding voor 384,00 174,54) mocht worden aangelegd. Onder leiding van pater gardiaan Huissen werd er naar gestreefd om in de toekomst een katholieke school te bouwen. Om deze reden was de heer J. Poland in 1926 voornemens een oudere woning met ongeveer 5200 m grond te kopen, die was gelegen tussen de boerderij van J. Stoop en het café van de heer Honing. De heer Poland deed toen de toezegging het huisje met grond over te zullen doen aan klooster of parochie voor eventuele schoolbouw. Het provincialaat van de Minnebroeders uit Weert was echter van mening dat de tijd daar nog niet rijp voor was, dus ging de koop niet door. -4- door Aat Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 4