Noorder Koggen, Drechterland, Zeevang enzovoort. Zo'n beetje tot Amsterdam aan toe. In het Algemeen Handelsblad verscheen een reeks artikelen van de hand van een zekere M. F. Visser over wat er precies gebeurd was en wat er nog dreigde te gebeuren. Men sprak al gauw over het plan Visser, dat wil zeggen, wat er door de polderbesturen was verzuimd en wat er nu zo gauw mogelijk moest gebeuren. Diezelfde Visser hield een jaar later te Spanbroek een inleiding voor een club uit onze buurt met een indrukwekkend lange naam waar vooruitstrevende mannen zoals de bekende Gerrit Nobel en de Breebaarts aan verbonden waren: 'De Vereniging tot ontwikkeling van de landbouw in Hollands Noorderkwar tier' De toespraak ging ook hier over de overstroming van 1916 en de nood zakelijke gevolgen voor het dijkbeheer... Je zou met recht kunnen zeggen dat hier de eerste steen werd gelegd voor het latere Hoogheemraadschap Noord-Hol lands Noorderkwartier. Enkele jaren daarvoor was in het landbouwkundig tijdschrift Cultura van Visser een artikel verschenen over de gewenste capaciteit van de polder gemalen. Een artikel dat nogal wat belangstelling en waardering oogstte. Al met al zou een benoeming tot Hoogleraar aan de Landbouw-hogeschool nauwelijks nog verbazing kunnen wekken. Bij zijn feestelijke afscheid in 1948 werd een groot aantal onderwerpen genoemd waar Visser zich tijdens zijn hoogleraarschap mee bemoeid had. Om er een aantal te noemen: elektriciteit op de boerderij, aardappelrooiers, wegbelasting in de landbouw, keerploegen, techniek in de landbouw, het IJsselmeerpeil, drainagemethoden, ontwatering Wieringermeergronden, molen- en windbemalingen en de West-Friese kanalen. Wat de molens betreft: er werden nogal wat proeven genomen met 'verdekkerde' wieken om de windvang te optimaliseren. Er zijn tegenwoordig nog steeds molens te vinden die zo'n extra vanglaag op de roeden bezitten. Ze worden er bepaald niet fraaier van en heel veel scheelt het niet. Vandaar dat men meestal voor de oude authentieke vorm kiest. De machinale begreppeling van de Zuiderzeegronden en de drainage vergden niet alleen zorgvuldige berekeningen maar ook Vissers lijfelijke aanwezigheid. Met eindeloos geduld en vele mislukkingen stond hij in de zachte klei. Men riep wel eens 'Ach man, schei er toch mee uit. Het wordt niks.' Maar de Zuiderzeewerken hadden nu eenmaal zijn allergrootste belangstelling. flicuwadFes na 1 Mei 1513 van. TelEgp adrLandt ouwkanl d m) Amsler i Telsfo on_NïJ£7BZ3/' j: PRIJS DAM Karns Bolerkneders Emmers MelkbasciiUs "WÈErtasculei KalisMken KasspsrsBiL Kaasvormen WBlkkoelers MeUlussEn fclrïi AMAT/WLDWNA QrooteIJHIOE» Jvt ober Eii voer PoldsrÏEmalin^ "Landbouw .Meelinolens Eledricileil Scheepvaart, SlooimachiMsZwBdkeenlers Locomobielen Flcejen C eElri!b£pom|aEjJ g.e n. Meelmolens Wiedmachuies HorsclmacMnes Cullivalars Zaaraiachines Cierpompen Hooiharken Bielensjüjders Hooisclniilers- SlroosiiüdErs MalarenjaErTikenHêrilelptliLs ToorMachines enLaridbrntwerkluifen De leveringsmogelijkheden van Visser's Landbouwkantoor ■Fabriek Imacaiun Vissets LandbnuwKant oor Koele VaLKenweg, en. IJ leAmslErda: Kantoor STATION JZivi Jr meer dan soomaal bekroond y. PRiJivmrMmreii

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 9