-36- Monument In juli 2003 is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de gemeente advies gevraagd betreffende een voorstel tot aanwijzing als beschermd rijksmonument van de romp van de molen van de voormalige Kostverlorenpolder staande aan de Koggeweg nr. 3 in de gemeente Nieuwe Niedorp. De molenromp wordt door de dienst van algemeen belang geacht: - vanwege bouwtechnisch historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkantige poldermolen uit het midden van de 19e eeuw; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Noord-Holland en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege ensemblewaarden in relatie tot het nabijgelegen motorgemaal; - vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving; - vanwege de gaafheid van de molenbiotoop. In de monumentencommissie van de gemeente, waarin ook de voorzitter van Historisch Niedorp zitting heeft, is het gevraagde advies op 21 augustus 2003 behandeld. Het advies luidde unaniem afwijzend, dus niet op de monumentenlijst plaatsen. Over dit advies moet de gemeenteraad nog haar oordeel geven. Naar verwachting zal de raad het advies van de monumentencommissie volgen. Het argument om een negatief oordeel te geven inzake rijksbescherming van de molenromp is gebaseerd op verandering van de naaste en ook wijdere omgeving van de vroegere watermolen. Dit onder invloed van de in de jaren 1970-1974 uitgevoerde ruilverkaveling. Daarbij is niet alleen het grootste gedeelte van het boezemwater of de uitwatering verdwenen maar ook de directe binding met het lager gelegen polderwater is verloren gegaan. De voormalige watermolen staat nu min of meer verloren in het landschap. Ouderen onder ons die zich de situatie van vóór 1970 nog kunnen herinneren zullen met een zekere weemoed terugdenken aan die tijd. Laten wij ons troosten met de wetenschap dat op niet te grote afstand, aan de Oosterweg onder Nieuwe Niedorp, de nog in bedrijf zijnde watermolen van de Oosterpolder staat. Deze geniet bescherming als rijksmonument en verkeert in een goede staat van onderhoud. Opgemerkt wordt dat de eigenaar/bewoner van de molen bezwaar aantekent tegen een aanwijzing als beschermd monument. Dit ondermeer uit persoonlijk belang. Overigens behoeft een negatief advies van de monumentencommissie, de gemeenteraad, alsmede een bezwaarschrift van de eigenaar/bewoner, niet te betekenen dat de rijksdienst daar gehoor aan zal geven. door Aat Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 38