-34- 5. De Zijgerakker van het dorp naar de Langereis, over een lengte van 500 ellen. Dit was de Limmerschouw over een lengte van 345 meter. De straatklinkers waren niet van een al te beste kwaliteit terwijl de kleilaag onder de stenen een goede ligging daarvan ook niet bevorderde. In de jaren tussen 1875 en 1900 werden om deze reden meerdere straatwegen vervangen door grindwegen, voorzien van een paardenpad. De Dorpsstraat zou een zelfde lot ondergaan maar dit ging onder druk van protesten over hinder van opwaaiend stof niet door. Ondanks de vele verbeteringen bleef een aantal wegen of gedeelten daarvan onverhard. Het gemeentebestuur was de mening toegedaan dat er door de inwoners te weinig gebruik van werd gemaakt. Het bleef misère met de verbetering van het wegennet, mede door een gebrek aan financiën. Om daar verandering in te kunnen aanbrengen ontving het polderdistrict Winkel een verzoek van de gemeente mee te werken aan het verbeteren van de polderwegen. Aan de ingelanden zou worden gevraagd daarvoor jaarlijks 1 per bunder land bij te dragen. Met dit verzoek kon in september 1886 door het polderdistrict en ingelanden worden ingestemd. Het duurde tot 1904 voordat er werd begonnen de wegen door het dorp te bestraten met nieuwe stenen, waarbij die verbreed werden tot een breedte van 2,50 meter. Dit gebeurde nogmaals in 1923. Toen bracht men vanwege het toenemende verkeer de rijweg gelijktijdig op een breedte van 3,50 meter. In 1931 viel het besluit om een tegeltrottoir langs de huizenkant aan te leggen. Na overname van de Dorpsstraat door het hoogheemraadschap werd deze in 1932 na grondaankoop van een aantal particulieren verbreed en geasfalteerd. In de daaropvolgende jaren kwamen ook het beheer en het onderhoud van de overige wegen in de gemeente Winkel in handen van het hoogheemraadschap. Aanleg Velderweg In 1869 kwam er een rechtstreekse wegverbinding tussen Nieuwe Niedorp en 't Veld tot stand toen de rijweg in 't Veld, die bij de R.K. kerk ophield, werd doorgetrokken naar de Westerweg onder Nieuwe Niedorp. Voordien liep hier een landpad voor voetgangers. Deze weg, Velderweg geheten, kwam tot stand door samenwerking tussen de R.K. kerk in 't Veld, de belanghebbenden, de Hervormde kerk en het gemeentebestuur van Nieuwe Niedorp. Wateringskant en Koppelweg Op aandrang van de groentenvereniging "De Niedorperkogge" kwam er in 1900 een wegverbinding tussen de Wateringskant en de weg langs de Mientsloot te Lutjewinkel. Ook hier liep voordien uitsluitend een kleipad ten behoeve van de voetgangers. Vanaf Nieuwe Niedorp en de Moerbeek had men toen een rechtstreekse wegverbinding met Lutjewinkel. Vanuit 't Veld moest men echter nog steeds via Nieuwe Niedorp rijden om in Lutjewinkel te kunnen komen. Na oprichting van de zuivelfabriek aldaar werd een kortere verbinding met 't Veld wel zeer urgent. In 1917 kwam deze verbinding tot stand bij gereedkomen van de Koppelweg tussen de Westerweg in de Kampen en de Oosterweg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 36