Dit "Kolhorner Wad", ook wel "Nieudorper Bosch" genoemd, pal achter de oude zeedijk, zal ontstaan zijn door een dijkbreuk, of de grond van het oude land is hier gebruikt bij de aanleg van de kaarsrechte Oosterdijk van de Wieringerwaard. In het vonnis stond ook nog vermeld dat in de Schager- en Niedorperkogge voor het steken van rietzoden een halve stuiver de roede betaald werd, voor de groene zode één stuiver de roede2. Als er voor dijkreparatie zoden gestoken moesten worden, dan gold er een lagere, door de overheid vast te stellen, prijs. Er mochten dan ook wel zoden van het buitendijkse groedland gestoken worden, maar dat kostte wel vier stuivers de roede. x uivoer' Helemaal in 't noorden, zo'n beetje tegen Colhom, ligt het Heilige Geestbosch of Armeland. Een soort liefdadige instelling beheerde een dergelijk stuk waarvan het inkomen geheel bestemd was voor de armen. Het bestaat hier eigenlijk uit twee delen: A. het kleinere of 'oosterse', naast de Colhomer houtzaagmolen, en B. het 'groote stuck heylegeest bosch'. Tussen de twee stukken ligt een afgedamde afwatering en staan enkele weidemolentjes. Men rekende dit gebied tot de Segerijdt waarmee nog eens wordt onderstreept, dat alle rijten en rijtjes in onze omgeving niet alleen meertjes voorstelden, maar ook alle omliggende rietlanden. Dat suggereert m i. dat het Friese woord voor riet "r e i t" in de gemeente Niedorp naamgevend is geweest. Na de Geest volgt het eerste nummer. 1De noordsijdt van Sijgerlandt (ook andere spelling mogelijk). 2. De zuydtsijdt van Sijgerlandt (1641). 4. Dit werd eigenlijk voortdurend 'het Lage Stuck' genoemd. Omstreeks 1650 het Lage Stuck aen Addinge- (of Annege) land. In 1722 het Lage stuck in Segerijdt. 5. In 1640 het Groot Addingelandt en het Fok en Riedt v. Add. Landt. Hiermee zal de strook bedoeld zijn die we tussen het pad naar de molen en het Lage Stuck aantreffen. Ook zien we de benaming nog uitgebreid met de vermelding 'Thiend Stuck (1722). Dit tiende stuk is dan al een echte historische naam die terug wijst naar de situatie vóór het graven van de kolken en plaatsen van de strijkmolens in 1654. 6. Na 1654 zien we dit vermeld als Kleyn Addingelandt, het Agterste of 8e Stuck. (-en niet het Negende wat men zou verwachten) 18. Het Suyderste stuck van de Langebosch, genaamd de Fock (1666). In de vorige eeuw De Grote Fok. 19. De Langebosch. Ook de Noorderste stuck v.d. Langebosch in 1610. De Lange Bosch in 1850. Schets en informatie Jan Keuken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 5