-14- dankt de aanwezigen voor hun medewerking en geeft in overweging om voortaan notarissen die zich voor dergelijke zaakjes lenen te boycotten. Wij merken hierbij op, dat er geen sprake is van het zich lenen voor dergelijke zaakjes, want de notarissen wordt van hogerhand opdracht gegeven... Door de notaris werd medegedeeld dat de heer Wit op de plaats kon blijven en voor een lagere huurprijs dan de hypotheekrente nu bedroeg. Nog lange tijd bleef men op straat over het verloop van deze verkoping praten. Hier een tweede ingezonden stuk van mijzelf: 't Is over het verslag in de Schager Courant van de executoriale verkoop op donderdag 22 september dat ik een plaats in uw blad vraag voor het onderstaande: Het verslag als zodanig is zeker naar waarheid weergegeven, maar de uitdrukking 'van communistische zijdeis geheel onjuist. Ondergetekende die als secretaris penningmeester de leiding had in dit verzet is nog nimmer lid geweest van enige politieke partij. Maar nu ter zake: Neen mijnheer de verslaggever, niet van communistische zijde was het verzet tegen deze verkoop, maar uit onze tuinbouwvereniging waarvan ook Abr. Wit lid is. De vraag of het in deze tijd mag voorkomen, dat het bedrijf van een tuinder of een boer wordt verkocht, is reeds vele malen op de vergaderingen van de tuinbouworga nisaties aan de orde geweest. Omstreeks een jaar geleden werd er bij het houden van een buitengewone vergadering van de Provinciale commissie van veilingen in Noord- Holland het voorstel gedaan, dat het bestuur van die commissie zich tot de regering zou wenden met het verzoek deze zaak ten gunste van boeren en tuinders te regelen. Het bestuur vond zulks echter niet nodig, want deze zaak had reeds de belangstelling van de regering en de voorzitter meende dat het in deze tijd ook niet zou gebeuren. Deze voorspelling is echter niet uitgekomen Weinig tevreden met het magere succes bij de Provinciale commissie hebben wij deze kwestie ter sprake gebracht op de vergadering van de Noordermarktbond. Daar werd aangenomen dat er een verzoek zou worden ingediend bij de regering tot het instellen van een wet op de executoriale verkopingen. Van deze zaak hoorden wij niets meer, maar op de vergaderingen van sommige tuinbouwverenigingen is dit punt meermalen aan de orde geweest. De vereniging 'N. Niedorp en omstrekenbesloot om, als er zoiets met een der leden mocht gebeuren, handelend op te treden. Dit is dan ook, in overleg met de heer Wit, gebeurd. Hoewel enkelen het nodig oordeelden, dat een spreker in Schagen stemming maakte, hebben wij gemeend dit niet te moeten doen. Er werd geoordeeld, dat het beter was, dat geen enkele politieke partij hier munt uit zou slaan. De boeren moesten nu zelf maar tonen, dat zij zich niet zonder verzet zouden laten afslachten... enz. enz. P.Zwagerman N. Niedorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 16