-32- aen Pieter Cornelis Oomes1, sijn susters soon alle sijn Testateurs boecken papieren, soo gedruckt als geschreven mitsgaders al sijn instrumenten met de dependien van dien, die tot sijn kunst behoóren en aenclevende sijn ende dat in sulcker voegen Als deselve door hem Testateur met de doodt sullen werden achtergelaten gene ter werelt uijtgesondert. Item aen Remberant Cornelisz, Innocente broeder van Pieter Cornelisz een somme van twee hondert Caroli guldens. Item aen de twee dochters van sijn testateurs zaliger 9 o Broeder Jacob Remberants het halve huijs en erft, daer hij Testant tegenwoordigh in woont, met de geheele Boomgaert daer achter gelegen bij hem aengekoft ende dat in sulcker voegen Als hetselve bij hem Testant met de doodt sal werden ontruijmt met die Conditie dat de verschreven twee broeders-kinderen daer tegens aen sijn Testateurs naer te laten boedel sullen schuldig wesen een somme van vij ff hondert karoli guldens ende laatstelijk legateert hij Testant aen de Arme gemeente van sijn kelesie3 tot nieuwe niedorp een somme van een hondert Caroli gulden, stellende daerover tot Administrateurs de alsdan regenten van sijn Testants vers. Gemeente ende hij sijn Testateurs verdere naer te laten goederen roerende ende onroerende gene Ter werelt uijtgesondert Institueert hij Testant tot sijn Erffgenamen Alle sijn naeste Bloedtvrienden omme deselve goederen met malkanderen in vrede en vrientschap te deelen volgens de successie Abintesto Alhier tot Niedorp gebruijckelijck, eindigende hij Testant hier mede dit sijn Testement laetste en uijterste wil willende ende begerende dat hetselve in alle deel sal sorteren Effect 't sij Als Testament Codicil gifte uijt saecke des doodts ofte Anders soo eens menschen laeste en uijterste wil in der beste forme can bestaen, en Effect sorteren. Aldus gedaen ten huijse van Jan Cornelisz Houtkooper ende Jan Jacobsz Collecteur Als getuijgen hiertoe versoght die dese minute wegens den Testant en mij notaris hebben getekent Ten dage ende Jaere vers(chreven) (Was getekend:) Dirck Rembrantsz Jan Cornelisz Houtkooper Jan Jacobsz Collecteur Cornelis Raeu nots. publ. 1678 Jan Smit, Winkel. 1 Cornelis Claesz Oomes en Jannetje Jacobsdr. trouwden op 22 juli 1657. Jannetje was een halfzuster van Dirck Rembrantsz. Ze hadden twee kinderen: Pieter en Rembrandt. Pieter erfde dus de boeken, geschriften en instrumenten van Dirck. Rembrandt, de andere zoon van Jannetje wordt in het testament omschreven als "innocent", wat misschien kan betekenen dat de jongen onnozel, onschuldig of wat dommig was. 2 Jacob Rembrandtsz en Trijn Heijndrix waren op 8 october 1656 in ht huwelijk getreden. Toen Dirck Rembrantsz dit testament liet opstellen, was Jacob inmiddels overleden. De twee dochters van Jacob erfden het halve huis waarin Dirck woonde en de achter de woning gelegen boomgaard. Echter, de dames moesten hiervoor wei vijfhonderd gulden ophoesten, die weer onder de "Bloedvrinden" van Dirck werden verdeeld. 3 Het is bekend dat Dirck Rembrantsz van Nierop lid was van de Doopsgezinde gemeente.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 34