-31- Het testament van Dirck Rembrantsz van Nierop Tussen de papieren van notaris Cornelis Raeu, die van 1669-1679 in Nieuwe Niedorp zijn notariskantoor had, bevindt zich ook het testament van mr. Dirck Rembrantsz van Nierop. Het testament dat Dirck op één november 1678 liet opstellen - dus vier jaar voor zijn dood - luidt als volgt: In den name des Heeren Amen, Op huijden den eersten november 1678 compareerde voor mij Cornelis Raeu notaris publ., bij den hove van Hollant geadmitteert, tot Niedorp residerende en voornoemde getuijgen naergenoemt, De eersame Dirck Rembrants mr. in de Astronomij matematicus en stuermanschap etc. woonachtigh tot Niedorp mij notaris en de getuijgen bekent, gesondt van lighaem, sijn memorie ende verstandt wel hebbende ende gebruijckende, soo uijtwendigh bleeck, dewelcke verclaerde uijt sijn vrije onbedwongen wille sonder imants misleijdinge, van sijn tijdelijke goederen te willen disponeren in der manieren als volght, Eerst ende alvoorens als hij komt te overlijden sijn Edele siel in de genade godes ende sijn lighaem aen de Christelijcke begravinge op een bequame plaets in het koor van dese kerk tot nieuwe niedorp bevelende, item alle voorgaende maeckinge en bespreekinge of hoe deselve genaemt soude mogen wesen, Bij hem voor desen gedaen, doodt ende te niet doende bij desen ende disponerende opnieus legateert en bespreeckt door Jan Smit Dirck Rembrantsz van Nierop.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 33