-19- De acte van 17 oktober 1663. uvn/f tv3c ^cfienadifctt^'- l$Ü^A*./Ys«h%V»l»p t&LnXtrjr'ti- w< lj=J Wuv «i.liiwfc- 1 V^^fUk Miitjil»aii>tTuA^ 'Sk&HiStg1, i 1NU^clt» H-7/' Schout, Burgermeesters ende Schepenen der stede Nieudorp verclaren mitsdesen op 't woort van Ons Ampt, dat geleden ontrent negen jaren, Jan Cornelisz Sweed ende Hendrik Jansz, jongezellen, geboren ende inwoonende Burgers alhier, voor bootsluijden zijn uijtgevaren na de Straet met schipper Jacob Zomer, 't Schip genaemt de Zomer, van Hoorn, ende datse volgens kennisse ons gedaen, op de uijtreijs van de Turcksche Roofschepen sijn aengegrepen, 't schip in de brant geschoten ende zij uijt de zee gebercht, voor slaven totAziers (Algiers,) zijn vercocht, alwaer Jan Cornelisz Sweed jegenwoordich noch slave is, verhopende volgens sijn schrijven, onlanghs van daer becomen, op de grote ende generale verlossinge, gelijck wij ootmoedich zijnen 'thalven versoecken, daer onder begrepen mach werden. Maer dat Hendrick Jansz aireede bij de Heere consul van der Burgh is gedelibereert, doch het rantsoen-geit, noch onbetaelt, dat oock versoecken ist moghelijck ondert generale rantsoen begrepen mach werden. Verclaren ons wetens gene meer van onse burgers in slavernije onder den Turck te zijn. Toirconde hebben wij desen, mettet opdrucken van ons zegul gevesticht binnen Nieudorp den iT October 1663. Onderstont, In kennisse van mij Secretaris R. van der Bijll. I- L ij" fi nOTfC tm^n. «w»<*»wfefefc«^ W..V «n^*Wn!%L«C *n<«- R<e#®Swt»vÉn. |mt y«yirn.A-l'»tVf ©-» t*( *S«rfi»^i7^.1-* (?é'uu^yy»t trr\Gif Snnjin. x^ip^ Qc Loö&V,1 Winkel, 2002

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 21