want Sijvert Schagen, één van de dorpsnotabelen schrijft in de notulen zoontien van Jan Backer". Jan Backer z'n zoon was dus slaaf in Tur kije. Hij hoopte door bemiddeling van de predikant uit Zmirna uit slavernij verlost te worden. De Winkeler dorpsregering schreef terug dat ze voor de benodigde gelden zou zorgen. Via de predikant moet Backer met een losgeld vrij man worden, maar de heren dorpsregeerders moesten eerst wel nog even weten voor welk bedrag hun dorpsgenoot losgekocht kon worden. Verdere gegevens zijn mij niet bekend maar het zal zeker nog een jaartje geduurd hebben voordat Backer weer als vrij man in Winkel rondliep. Twee stukken uit het Niedorper archief over "het De acte van 24 juni 1655. Vfilll. opösit*. «O AM |MH <JkjüL AS "JA, tScUltl~»lut&z-'&vi >^>V. Yncc-jïjfl Wij ondergeschr. Burgermeesters der stede Winckel, sijn op heden in de name van onse regeerders, voor ons ende onse successeurs verdragen, met de Burgermeesters, schepenen ende regenten van Nijeudorp en Oude Nijeudorp, dat een omgangh ende in) te ij eken inge onder de burgers aldaer sal mogen gedaen werden, om een aelmissie te collecteren tot verlossinge van Pieter Jansz de zoon van Jan Beman zaliger tot Winckel, uijt Turcksche slavernije, zittende tot Aziers; mits dat wij gelijcke (injteijckeninge ende collecte onder onse burgers consenteren, indien de noot ende gelegentheijt voor ijemant van haar ingezetenen sulcx nu off in toecomende, mochten vorderen ende vereijsen. De oorkonde getekend, datum op het stadhuis van Nijedorp de 24e Juni 1658. Jan Dirksz Doncker. Sijmon Cornelisz Buedicker. -18- %éO. n j n a/7* t tfè o.i /-^ nAif-4SüP&5p^a<aJC.- w^lnih HT. s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 20