-36- 18 april 1692 - Advertentie in de Amsterdamsche Courant: Door Hendrik Donker, boekverkoper werd uytgegeven "t Vergulde Licht der Zeevaart, ofte Konst der Stuurlieden", zynde een volkomen en klare Onderwysinge der Groote Zeevaart, door Klaes Hendriksz Gietermaker, in syn leven Examinator der Oost en West Indische Compagnie. Op nieuws gecorrigeert en van alle misslage verbetert; waer by seer dienstig kan gevoegt worden, voor die het begeeren, een Ruyt-kaart, in 't kleyn en in 't groot met de beschryvinge der selve, door Pieter Ruelle; waer door in een dag meer kan worden geleert, als door Cyfferen in acht dagen, werden ook daer by gepresenteert den Almenach met de beschryvinge van alle de Eclipsen over den gehelen Aertbodem, tot den jare 1700, alles seer dienstig voor schippers en Stuurlieden, door Dirk Rembrantsz van Nierop. 10 oktober 1699 - Advertentie in de Amsterdamsche Courant: Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrug-Steeg, in de Jonge Lootsman, werd met privilegie uytgegeven een nieuwe geïnvesteerde Maen- en Ellips- wyser met beschryving over deszelfs gebruyk, in 't Duyts en Frans alles gesteld na d'Astronomia van den seer vermoerden Dirk Rembrantsz van Nierop gemaekt door Symon van de Moolen, Leermeester in de Wiskonst; item nog door den selven Auteur een nette Quartier de Reduction of Franse Ruyt-kaert, met deszelfs beschryving in 't Frans en Duyts; en een beschrijving over het maken en het gebruyk der nieuwen geordineerden Plynschael, door welken sonder Rekening en met vaerdigheyd allen voorvallen in de Stiermanskonst meetkunstig ontbonden word, mitsgaders in deze beschrijving een nette Aenmerking over de nieuwe gepractiseerde Oeffening der Stierlieden door L. W. de Graef zynde dit alles seer dienstig voor Stierlieden en alle Liefhebbers der Wiskonst. 30 oktober 1698 - Advertentie in de Amsterdamsche Courant: Tot A 'dam by Pieter Maessen Smit, Onderwyser in de Mathesis, woonende in de Blomstraat, regt tegen over 't Witte Lam, word uytgegeven een Tractatje van de Cosmographi of verdeling van de ganse Werelt, waer in aengewesen wordt hoedanig de Globen toegestelt worden en het maken van allerhande Kaerten. 21 oktober 1698. De Cosmographia, of algemene Wereld-beschryving, het maken van alderhande Kaerten en het toestellen der Globi op een Geometrice manier soekender Wysen uyt de grond op ontdekt, door Pieter Maeze Smit, leermeester in de Wiskunst, tot Amsterdam, in de Blomstraat tegen over het Witte Lam, al Waerse ook ten dienst van alle liefhebbers en Kaertenmakers tot een civile prys te bekomen zijn. Winkel, 2000.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 38