A° 1844. ALKMAARSCHE C 0 II R A N T -27- Een duizend jaar oude waterput in de Zoutkaag In de Alkmaarsche Courant van Maandag 12 September 1844 vond ik onlangs bij de Binnenlandsche Berigten het volgende stuk: M ft a ii d a g* 8- 12 September. Men verneemt van goeder hand, dat de heer K. Slooves, woonachtig in het dorp Winkel en Burgemeester aldaar, bij de aanhoudende droogte, gedurende den loop dezes zomers zoo mogelijk in de behoeften zijner gemeente willende voorzien, op het denkbeeld is gekomen om den aldaar in de nabijheid nog aanwezigen doch alstoen digt en overgegroeiden put, welken Graaf Arnoud in de maand September van het jaar 993, in een veldtogt tegen de Westffiezen in de vlakte van Winkelmade (thans de Zoutkaag genaamd) had doen graven, van deszelfs onreinheden te ontdoen en geheel te laten zuiveren; vijf man waren gedurende zes dagen hieraan met ijver werkzaam, toen men het geluk had, het water ter diepte van 3 ellen en 16 duim (ned. maat) te ontdekken; hetzelve was aan de oppervlakte met een groenachtig schuim bedekt, doch is later helder en goed van smaak geworden, zoodat voornoemden heer Burgemeester in dit zijn oogmerk allezins is geslaagd, en gelijk in vele andere opzigten op nieuw een blijk heeft gegeven, volgaarne ten behoeve van zijne dorpelingen te willen werkzaam zijn. De mond van den put heeft thans eenen omtrek van 25 nederl. ellen. Ik ben benieuwd of iemand zich dit uit oude verhalen nog kan herinneren of dat er nog iets van de aanwezigheid van zo'n put terug te vinden is. Een omtrek van 25 ellen is tenslotte niet niks. Reacties Eventuele reacties op dit artikel en natuurlijk ook op de andere artikelen kunt u altijd kwijt bij één van onze bestuursleden. De adressen vindt u achterin het blad. Ook voor uw verhalen betrekking hebbende op de omgeving ruimen we graag een plaatsje in ons blad. Om u een indruk te geven wat in de eerste 24 nummers aan artikelen verschenen is volgt op de volgende bladzijden een lijst met de auteurs en de omschrijvingen hiervan. Jaap van Beek. Dcio Courant wordt ciriw in de week en wel eiken Énandau, voor do Prijs van 0 Cenlcu l)e Prijs der AmartMnin an 1 tul 5 r®* «ei» is ren Guldenen rwir eiken regel meer 20 Cunlenbehalve 35 centen aegeJtegt faun elke jtiaeuiiig.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 29