Het jaarlijkse schoolreisje van Winkel naar Amsterdam anno 1894. Woensdag de 11e dezer hebben de leerlingen van de hoogste klasse der drie scholen in de gemeente Winkel, ten getale van 42, onder geleide van hunne onderwijzers en een lid van het bestuur der afdeling Winkel van Volksonderwijs, een uitstapje gemaakt naar Amsterdam In 11 wagens reden ze des morgens naar het station Noord- Scharwoude, vanwaar ze met den trein van 7.30 naar Amsterdam stoomden. Aan groepjes van vijf of zes trokken ze de stad in naar de melkinrichting in de Kalver- straat en vandaar naar het Panopticum waar ze tegen verminderd entrée, 25 cents, toegelaten werden. Alleraardigst was het te zien hoeveel genot ze daar hadden, vooral toen ze in den dwaaltuin terecht kwamen. Ze schaterden het uit van 't lachen, toen ze na een klein trapje beklommen te hebben, al die gezichten in de spiegels zagen. 't Is dan ook vermakelijk zich zelf op eens 108 maal te zien en in plaats van 42 kinde ren 108 x 42, wat door een der oppassers ten minste werd medegedeeld. Na het Panopticum was Artis aan de beurt,waar ze ongeveer drie uren prettig hebben doorgebracht. Jammer, dat door het ongunstige weder vele dieren binnen waren en de apenkooi ook ledig was. Een paar meisjes, die met hare hoofden wat dicht bij de tralies in het apen huis kwamen, zagen zich plotseling van enig hoedenlint beroofd, waarvan de vierhandige bewoners zeker veel houden, want ze peuzelden het gretig op. Tot aller spijt was de orang-oetang wegens ongesteldheid niet te bezichtigen. Na het bezoek aan den dierentuin en het gebruik van een en ander in het Noord- Hollands koffiehuis van den heer Tolsma daar tegenover, ging ieder weder met zijn groepje de stad door, zijn best natuurlijk doende om de kinderen nog zoveel mogelijk te laten genieten. In de melkinrichting op den Nieuwendijk kwamen eindelijk allen weder bijeen en vandaar gingen ze naar het station. Bij aankomst te Noord-Scharwoude stonden de rijtuigen weder klaar en werd de terugreis met een klein omwegje over Oude Niedorp aanvaard. Om acht uur kwam men te Winkel terug en haastten zich allen om te huis te komen en te vertellen hoeveel genot ze wel hadden gehad van het reisje naar Amsterdam. Reeds jaren heeft de afdeling Winkel van Volksonderwijs de kinderen dit uitstapje ver schaft. Maar zij stelt daarvoor ook eenige eischen waaraan de kinderen moeten vol doen, namelijk elf jaren oud zijn, in de hoogste klassen zitten en gedurende een geheel jaar geen enkel willekeurig verzuim hebben. Het schoolverzuim is dan ook in de geheele gemeente zeer gering. Twee kinderen konden niet mede wegens ongesteld heid, maar zij houden het uitje te goed en mogen even als anderen toch tweemaal aan de reis deelnemen. En thans hoort men alweer velen zeggen "een volgend jaar mag ik mee" en anderen "over twee jaar ik" en ze zullen wel zorgen; dat ze geen enkel ver- zuimstreepje op de absentielijst krijgen. -26- Een artikel uit de Schager Courant van 15 juli 1894 ingezonden door dhr. C Kruit. Panopticum gebouw met wassen beelden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 28