De Engels-Russische invasie in de kop van Noord-Holland. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de Engelsen en Russen de kop van Noord-Holland binnenvielen met als doel het Frans Bataafse leger te verdrijven en het Oranje- of Prinsgezinde bewind weer aan de macht te brengen. Van Castricum tot aan Den Helder wordt er dit jaar aandacht gegeven aan die oorlogsperiode. Dat gebeurt door de uitgave van enkele boeken, het inrichten van exposities en dergelijke. Het bestuur van de Stichting Historisch Niedorp heeft gemeend ook aandacht te moeten geven aan de gebeurtenissen uit deze periode die duurde van 27 augustus tot 22 november van het jaar 1799. Onze bijdrage bestaat uit een kort beschreven samenvatting van de oorlogshandelingen in de kop van Noord-Holland met daarop aansluitend de gevolgen die de dorpen in de huidige gemeente Niedorp er van hebben ondervonden. De benodigde gegevens zijn in de archieven opgezocht en vervolgens beschreven door Aat Wit, voorzitter van de Stichting Historisch Niedorp. Van bestuurslid Jan Keuken is een verhandeling opgenomen over generaal Daendels die gedurende deze oorlog kortstondig zijn hoofdkwartier in Nieuwe Niedorp had. Niedorp tijdens de oorlogshandelingen in 1799. Inleiding De Republiek der Nederlanden met aan het hoofd Stadhouder Willem V kwam in 1780 in oorlog met Engeland waardoor zij steeds meer in een economisch verval raakte. Op voor de Republiek nadelige voorwaarden werd in 1784 vrede met Engeland gesloten. De periode die daar op volgde bracht een tijd van onlusten en tweespalt onder de bevolking. De bewoners waren verdeeld in Oranje- of Prinsgezinden en Patriotten. De laatsgenoemden wilden een ander staatkundig bestel waarbij de Staat regeerde namens het volk met aan het hoofd de Koning als onschendbaar element. Na de Franse revolutie in 1789, werden deze ideeën door velen in ons land overgenomen. Het gaf vooral in de steden en in mindere mate ook op het platteland een machtsstrijd te zien tussen Oranje-gezinden en Patriotten. Vele van deze Patriotten weken uit naar Frankrijk. Ook generaal Daendels die we later in deze verhandeling nog meer zullen tegenkomen zocht zijn heil in dat land. In 1792 raakte de Republiek der Nederlanden in oorlog met de Franse Republiek. Tijdens de winter van 1794/1795 rukte een Franse legereenheid onder bevel van Generaal Pichegru over de bevroren rivieren ons land binnen. De Fransen werden hierin bijgestaan door een Bataafs legioen onder leiding van Generaal Daendels. Dit legioen was geformeerd uit Nederlandse vrijheidsstrijders. Stadhouder Willem V, die niet bij machte was dit Frans-Bataafse leger te verslaan, vond het raadzaam om ten spoedigste met zijn gevolg naar Engeland te vluchten. Dit betekende dat de Republiek der Verenigde Nederlanden na 200 jaar ophield te bestaan. Gelukkig verliep de omwenteling in Holland zonder veel bloedvergieten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 3