-27- De beloning van duizend gulden hoefde niet te worden uitgekeerd want er is nooit een spoor van de daders meer gevonden. Drie jaar na de overval is de heer Schoorl overleden. Ook hiervan vond ik een bericht in de Alkmaarsche Courant. Tot slot nog een weergave van dit bericht uit de krant van 23 maart 1934: Jaap van Beek op de naar deze plaatsen leidende wegen, de inbrekers aan te houden. Des middags stelde de officier van justitie en de rechtercommissaris uit Alkmaar ter plaatse een onderzoek in. Het spreekt vanzelf, dat de bevolking van dit landelijke dorp vol was van dit ongewone gebeuren, dat het gesprek van den dag was. Algemeen leefde men met de menschen mede. De Boerenleenbank is aangesloten bij de Raiffaisenbank te Utrecht. Deze bank beschikt over een reservefonds voor inbraken bij de aangesloten leden, zoodat de Boerenleenbank voor het geldelijke verlies geen schade lijdt, aangezien die door de verzekering wordt gedekt Dat men zich intusschen na dit gebeuren te Nieuwe Niedorp niet meer zoo veilig gevoelt, is te begrijpen en verschillende personen, die geld in huis hadden brachten dit in den loop van den dag naar het Postkantoor om het op de girorekening te plaatsen. H. SCHOORL. t Men schrijft ons uit Nieuwe Niedorp In den ouderdom van 82 jaar is alhier overleden de heer H. Schoorl, oud-kassier der Boerenleenbank. Vanaf de oprichting in 1907 tot aan October 1932, dus 25 jaren heeft de heer Schoorl het kassierschap waargenomen De eerste jaren was de bank klein van omvang, maar deze groeide al spoedig sterker en sterker. Trots het klimmen zijner jaren bleef de kassier echter op zijn post en deed met lust en ijver het vele werk, krachtig bijgestaan door den toenmaligen voorzitter den heer J. Keuken. Met lust en ijver, maar ook met liefde, heeft hij zijn taak vervuld, de Boerenleenbank was hem alles, daar leefde hij voor, daarvoor offerde hij al zijn tijd op, altijd stond hij klaar de menschen te helpen als kassier, maar ook als mensch. De heer Schoorl, vol vitaliteit, was een populair persoon op het dorp, hoe hebben de menschen dan ook met hem en zijn gezin medegeleefd toen nu ongeveer drie jaren geleden hij met zijn vrouw en dochter door bandieten werden overvallen en gekneveld en hoe is toen het manmoedig optreden van den krassen ouden heer bewonderd. 1 is jaar is het geleden dat hij zijn functie heeft neergelegd, het viel hem toen nog zwaar, werkzame man als hij wasKort is zijn rust geweest. Na den dood van zijn vrouw nu ruim een jaar geleden, is hij de oude niet meer geweest. Thans is ook hij heengegaan. Hij ruste in vrede, Nieuwe Niedorp zal hem dankbaar gedenken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 28