Boekje geeft helder inzicht in 500 jaar weesmeesters Niedorp natuurlijk bij afwezigheid van de bewoners, ook terecht tijdens de avonduren of op zondag. Ter informatie treft u onderstaand een recensie aan, overgenomen uit de 'Schager Courant' van 22 december 1997. Nieuwe Niedorp. Ruim een jaar geleden kreeg de Niedorper historicus Aat Wit het verzoek om een historische beschrijving te maken over de in 1997 vijfhonderd jaar bestaande wezenadministratie in Nieuwe Niedorp. Ondanks dat 'opdrachtgever' de Nederlands Hervormde Wezenadministratie te Nieuwe Niedorp de auteur kort tijd gunde, is Wit erin geslaagd zijn missie nog in het jubileumjaar van de Nederlands Hervormde Wezenadministratie in Nieuwe Niedorp met een prima resultaat af te ronden. Het boekwerkje 1497-1997 Vijfhonderd jaar weesmeesters in Nieuwe Niedorp' geeft in opvallend heldere taal een duidelijk inzicht in de rijke historie van de Niedorper weesmeesters. Nieuwe Niedorp kreeg 20 februarie 1497 bij ordonnantie 'het recht van weeskamer'. Als gevolg hiervan werden jaarlijks op de ''Heilige Driekoningendag'(6 januari) door 'Schout en Schepenen van Nijedorp met de Rijkdom en de Vroedschap gezamenlijk en eendrachtig twee goede en bekwame mannen benoemd, die gedurende een jaar, namens de wezen, weesmeesters zouden zijn. Doelstelling hierbij was het welzijn van en de materiële belangenbehartiging voor kinderen, die één of beide ouders verloren, tot aan hun meerderjarige leeftijd. Veelvuldig kwam het namelijk voor, dat deze kinderen door hun familie werden verwaarloosd of erger nog, aan hun lot werden overgelaten. Bovendien bleek het erfdeel, waarop de kinderen recht hadden, na verloop van tijd door de hebzucht van de familieleden vaak fors geslonken of zelfs geheel te zijn verdwenen. Vragen Aat Wit heeft zich voor zijn werkstuk vooral verdiept in vragen over de totstandkoming van het instituut weesmeesters en op welke wijze kapitaal en landerijen in bezit van de Wezenadministratie zijn gekomen. Maar ook schenkt hij aandacht aan de oprichting van een weeshuis in 1595, dat werd gevestigd op de grond van de toenmalige pastorie tegenover de Nederlands Hervormde Kerk. Om het weeshuis financieel beter rendabel te maken, werden de daar verblijvende weeskinderen vanaf hun twaalfde jaar verplicht wekzaamheden te verrichten, waarbij het loon toekwam aan de weesmeesters. Zo verzorgde Symen Smit in het midden van de achttiende eeuw gedurende enige jaren het dagelijks opwinden van het uurwerk en het regelmatig smeren van het gaande werk van het 'stadhuisklokje' tegen een vergoeding van ƒ15 per jaar. -3-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 4