Van de familie Hanedoes zijn er in de archieven van Alkmaar en de Egmonden aardig wat akten te vinden. Die handelen over allerhande grond- en huizenbezit. Zowel in de Egmondermeer, als in Alkmaar en de Schermer. Onbemiddeld waren ze dus zeker niet. De aangetrouwde Joachiem Veenhuizen was baillieu (baljuw) over de Egmonden en dus ook een man van gewicht. Hij had het huis Overkasteel in zijn bezit, dat naar alle waarschijnlijkheid tegenover de resten van het slot op de Hoef gelegen was. Een baljuw was enigszins te vergelijken met een officier van justitie en een commis saris van politie. Overigens was hij niet getrouwd met de dochter van Isaac, zoals ik indertijd vermeldde, maar met de kleindochter. Of er toch een bijzondere relatie met het dorpje Veenhuizen be stond is niet duidelijk geworden, maar het is in elk geval onmoge lijk, dat Joachiem een rol heeft gespeeld bij de aankoop van het bos. Hij moest toen zeer waar schijnlijk nog geboren worden. In de brief wordt verder gespro ken over Pieter Koeman als be lendend ten westen. We treffen Pieter Koeman in die jaren aan als notaris der stede Nieudorp en als voorganger van Jan van der Beets. Al weer zo'n notabele landbezitter en ook zijn 'akker' is bos. Dat bos bevindt zich in de uiterste hoek tussen de Langereis en de oude gemeente grens. De predikant Isaac Hanedoes :rv moest voor zijn bos 113 gulden betalen vermeerderd met molen- - geld en dijkschot (grondbelasting). I M?Uc":VaS Er kwam nog zo'n 32 gulden bo- De perceelsindeling van het Unjer e.o. omstreeks 1820. venop Daar kwam dan nog de A is het bos van Koeman. Aangrenzend B het zogenaamde 40e penning bij als overdrachts- VoMfaf;h T"?1De P"?T belasting, wat armengeld, wat Achterbosch op de Lange Akker. kerkengeld en nog een onduide lijke kleinigheid, samen tussen de 8 en 9 gulden. Kortom in totaal iets meer dan 153 gulden. Jammer genoeg kan ik hier geen vergelij king maken met de kosten van het levensonderhoud in die tijd, maar de verhouding tussen de prijs van het bos en een normale belasting als dijkschot en molengeld -28- nog onbekend. Dat geldt in nog sterkere mate voor het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1998 | | pagina 29