3 Eventuele gemeentelijke monumentenlijst. Algelopen zomer is door enkele inwoners geprotesteerd tegen de afbraak van een oude boerderij in Winkel. Na afbraak zou er op de vrijgekomen grond een burgerwoning gebouwd worden. Dit is thans overigens vrijwel geheel gerealiseerd. Hoewel er bij het gemeentebestuur voor behoud en restauratie van de boerderij is gepleit, waren er geen wettelijke voor schriften om de bouw tegen te kunnen houden. Er rustte geen Rijks- of Provinciale bescherming op met als gevolg dat er geen aanspraak op subsidie voor restauratie gemaakt kon worden. Aangezien vergelijkbare situaties zich al eerder hebben voor gedaan is een en ander in de monumentencommissie ter sprake ge weest. De heer H. Komen die met het monumentenbeleid in Heerhugowaard de nodige ervaring heeft opgedaan was bereid om in de commissie nadere toelichting te geven. Kort samengevat kwam de inleiding er op neer, dat men er in de Heerhugowaard naar streeft om alle waardevolle panden die niet als Rijks- of Provinciaal monument beschermd worden, toch te kunnen beschermen tegen afbraak of een niet passende verbouwing. Een opgerichte werkgroep met de nodige betrokkenheid en aanwezige deskundigheid heeft alle niet reeds beschermd zijnde panden ge ïnventariseerd. Wat daarvan als waardevol werd beoordeeld, is op een lijst geplaatst en door de werkgroep de gemeente aangeboden. In samenwerking tussen de werkgroep, de gemeente en de eigenaar van een op de gemeentelijke lijst geplaatst pand, wordt bij voorgenomen sloop of ingrijpende verbouwing van een pand op ge heel vrijwillige basis overleg gepleegd. In dit overleg wordt naar een oplossing gezocht om het pand zo mogelijk in de oor spronkelijke bouwwijze te kunnen behouden. Deze werkwijze blijkt in de praktijk goed te voldoen. Met instemming van de monumentencommissie wil Historisch Niedorp proberen om op een dergelijk monumentenbeleid in de gemeente van de grond te krijgen. In de eerste maanden van 1998 zal daartoe door ons een informa tiebijeenkomst worden belegd. Hierbij zal onder meer het streven zijn om een werkgroep als in Heerhugowaard werkzaam is op te richten. Indien daar voldoende belangstelling voor is kan deze werkgroep een lijst van te behouden waardevolle panden gaan samenstellen. De heer H. Komen is bereid om te vertellen hoe een en ander in de Heerhugowaard tot stand is gekomen en hoe het daar werkt. In het huis-aan-huisblad "De Niedorper" zal tijdig bekend worden gemaakt waar en wanneer de informatiebijeenkomst zal plaats vin den. De donateurs die ons infoblad en niet "De Niedorper" ont vangen en wel graag op de bijeenkomst aanwezig willen zijn, kun nen dit melden aan ondergetekende. Zij krijgen dan tijdig nader bericht

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 4