1 Medelingen van het bestuur. In het infoblad van juni 1994 heeft U nog kennis kunnen nemen van de rubriek bestuursmededelingen. Nadien was er geen of weinig belangrijk nieuws te melden. Of deze rubriek vanaf heden weer regelmatig gaat verschijnen kunnen wij moeilijk voorspellen. Thans zijn er echter enkele zaken te melden die wij U niet willen onthouden. Presentatie van de Stichting Historisch Niedorp tijdens de Floraliatentoonstelling. Vrij onverwacht kregen wij van het bestuur van de Floraliaver- eniging het verzoek om voor de floraliadagen van 20 en 21 sep tember j.1. een expositie in de Prins Maurits te willen inrich ten over het doen en laten van onze Historische Vereniging. Door het afhaken van een andere vereniging moest een en ander in een kort tijdsbestek geregeld worden. Mede omdat ondergetekende nogal wat informatief materiaal achter de hand heeft, kon aan het verzoek worden voldaan. Het gaf dan ook de nodige voldoening dat onze stand uitstekend werd bezocht waarbij vooral de oude foto's veel reacties aan de bezoekers ontlokten. Een prettige bijkomstigheid was dat er te vens een zeventiental nieuwe donateurs genoteerd kon worden. Plaatsing van monumenten op de Provinciale lijst. Het zal niet algemeen bekend zijn dat onze gemeente ongeveer 35 Rijks- en evenveel Provinciale monmenten telt. Het grootste aantal rijksmonumenten staat in Kolhorn, de meeste Provinciale monumenten in Nieuwe Niedorp. Het is wel interessant om te vermelden dat de Provinciale monu mentenlijst eind vorig jaar is uitgebreid met o.a. de "Molen- kolksluis" bij Kolhorn gelegen in het kanaal Schagen-Kolhorn. Dit kanaal is 10 juli 1936 officieel geopend. De motivatie om de schutsluis op de monumentenlijst te plaatsen luidt: De schut sluis, het sluiswachtershuisje en de brug zijn van cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voor beeld van waterstaatkundige werken uit de jaren dertig van de twintigste eeuw." Als interessant worden onder meer genoemd, de twee haaks op de sluiskolk schuivende roldeuren. Eveneens is op de lijst geplaatst een transformatorhuisje van het PEN staande aan de noord-oostzijde van de Groetpolderweg (nr. 20)"Dit uit belang van cultuur-architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van utiliteitsbouw volgens een standaardontwerp -met hoge esthetische kwaliteit. Het wordt eveneens van belang geacht als voorbeeld uit de ge schiedenis van de electriciteitsvoorziening op het platteland van Noord-Holland. De genoemde bouwwerken zijn op de Prov. monumentenlijst ge plaatst op voordracht van de gemeentelijke monumentencommissie waar ondergetekende zitting in heeft namens de Stichting Histo risch Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 2