Nieuwe Niedorp GROENTEN- VRUCHTEN MARKT. 19 Onenigheid. Al spoedig kwam naar voren, dat er van samenwerking tussen de plaatselijke afdelingen weinig terecht kwam. Tijdens het oogstseizoen hielden de afdelingen mark ten in Lutjewinkel, Winkel en Nieuwe Niedorp. Het kwam voor, dat er vijf keer per week markt werd ge houden door Lutjewinkel en Nieuwe Niedorp, en zelfs zeven keer per week door Winkel en Nieuwe Niedorp. Van samenwerking was dus weinig sprake, het alge meen belang moest wijken voor de plaatselijke belangen. Het hoofdbestuur bleek niet bij machte daarin verande ring te kunnen brengen. Hoewel er stemmen op gingen om tot ontbinding van het hoofdbestuur over te gaan, voelde een meerderheid der leden daar niet voor. Wel werd besloten, dat het marktreglement kwam te vervallen, wat inhield dat het hoofdbestuur daar geen zeggenschap meer in had. De plaatselijke afdelingen waren nu zelf verantwoorde lijk voor datgene wat betrekking had op de door hen te houden groentemarkten. Groentevereniging De Niedorper Kogge bleek nadien weinig bestaansrecht meer te hebben en werd in de zo mer van 1902 definitief opgeheven. Dit betekende, dat de plaatselijke onderafdelingen eveneens ontbonden moesten worden. Het zal duidelijk zijn, dat dit niet de bedoeling was. De afdelingen Winkel en Lutjewinkel besloten al direct om ieder voor zich een nieuwe vereni ging op te richten en daarop koninklijke goedkeuring aan te vragen. De afdeling te Lutjewinkel kreeg de naam van Land- en Tuinbouwvereniging 'Lutjewinkel-Weere'. Stijgende aanvoer op de markt te Lutjewinkel. Over het marktseizoen van 26 juni tot half augustus 1902, dat wekelijks twee keer te Lutjewinkel werd ge houden, was men zeer voldaan. De aanvoer van aardap pelen naar de afslag nam toe met over het algemeen goe de prijzen en een flink aantal kooplieden. Tuinbouwers die op grote afstand van de markt woon den en die hun aardappelen in Lutjewinkel wilden veilen, konden deze voor 2Vi cent per zak per tram verzenden naar het stations-koffiehuis van J. Korff te Lutjewinkel. Het bestuur zou er dan zorg voor dragen dat de aardap pelen werden geveild op de markt. Nu het markten van vroege aard appelen ifl afgeloopen, zal te op het terrein bij de Tramhalte enkel des Vrijdagsnamiddags ten ruim half twee ure markt worden gehoudon van aardappelen, groen? ten en boomvruchten, aanvangende VRIJDAG 3LAUGUSTUS as. Het Bestuur van de afd. N. NIEDORP van de Groen- tenvereen. vde Niedorper Kogge t. A OWILKEN, Voorz.: H. DEKKER, Secret. —O Marktbericht van LUTJE- WLNKEL van 3 Jnli 1902. Aanvoer200 manden en zakken groote Muizen f 1.70 a f 2.06 40 id. kleine Muizen f0.65 a f 1.alles per 35 K.G. aardbeien 6'/j a 6 cent per mandje. LUTJEWINKEL. Zooals nit de marktberichten blijkt, is de aanvoer van aardappelen stijgende en zijn de prijzen, ver geleken met voorgaande jaren, bijzonder hoog. Als een bijzonderheid wijzen we op den aanvoer van aardbeien. Dit lijkt ons een gunstig teeken. Wanneer onze bouwers er zich op gaan toeleggen, door het telen van allerlei groenten en vruchten de handelaars en vooral de kleinhandelaars van allerlei pro ducten te voorzien, dan zijn onze markten verzekerd van haar bestaan. Zoo zouden peulen en wortelen bijv. op dit oogenblik stellig wel aftrek vinden. Ook geven we den houders van bessentninen in overweging, eens een proef te nemen' met het veileD van on rijpe .kruisbessen, die nn daarvoor geschikt zijn. Zooals bekend is, wordt hiervan een moes gekookt, dat veel overeenkomst heeft met rabarber en dat in sommige streken bijzonder in trek is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1997 | | pagina 20