Na 1945 kwam vooral voor de plattelands-gemeenten de woning bouw vanwege materiaalschaarste moeilijk op gang. Het duurde tot begin 1950 toen er in Nieuwe Niedorp een klein gedeelte van de Zaagmolenstraat kon worden aangelegd waaraan slechts enkele huizen verrezen. De bouwrijpe grond kostte daar toen 3per m2 Door vertrek naar elders was er geen groei van de bevolking, ook geen industrie en dien ten gevolge weinig aanbod van werk gelegenheid Overigens kan niet worden gezegd dat er rond 1950 geen bedrijvig heid heerste. Er waren toen in de bestaande kern van Nieuwe Niedorp een 60-tal middenstandsbedrijven gevestigd, waaronder 35 winkels Dit betrof onder meer 6 kruideniers en 4 warme bakkers. Er heerste eveneens nog volop agrarische bedrijvigheid in de dorps kern met aan de Dorpsstraat 19 boerderijen waar melkvee werd gehouden. Thans is er als laatste agrariër nog één veehandelaar gevestigd Het duurde tot 1962 voordat de Zaagmolenstraat kon worden door getrokken naar de Westerweg. De woningbouw kwam mondjesmaat van de grond. Het duurde enkele tientallen jaren tot Nieuwe Niedorp er een bescheiden nieuwbouwwijk met Zaagmolenstraat, Kostverlo- renstraat, Zwagermanstraat en Dokter De Boerstraat bij had ge kregen. In de andere toen nog zelfstandige gemeentes, was dit niet veel anders. In Winkel werden de eerste woningen in het uitbreidings plan ten zuiden van de dorpskern in 1958 betrokken. Dit was aan de Koomenstraat die in het jaar 1961 werd doorge trokken. Daarna kwamen de Van Leersumstraat en de Burgemeester Kosterstraat. Na samenvoeging van de gemeentes Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel per 1 augustus 1970, kreeg de nieuwbouw in het bestem mingsplan Winkel snel meer allure. (Opm. Samenvoeging met de gemeente Barsingerhorn vond plaats per 1 januari 1990) Uitbreidingsplan "De Veert" en omgeving. In 1982 nam het bouwrijp maken van De Veert een aanvang. Dit be trof in eerste instantie het aanleggen van de wegen De Veert (gedeeltelijk), De Omloop en De Molen. De eerste woningen werden in 1983/1984 betrokken. Na een stilstand van bouwactiviteiten gedurende enkele jaren, verrezen er woningen aan de straten die oude landnamen van agra rische percelen uit de omgeving hadden gekregen. Op de luchtfoto uit omstreeks 1970 ziet U het gebied van "De Veert" van voor de ruilverkaveling en woningbouw. De waterloop nr. 5, die liep vanaf De Dorpsstraat naar de waterloop tussen Winkel en de watermolen aan de Oosterweg, is tijdens de ruilver kaveling in 1973 gedempt. Hetzelfde lot onderging de "Voorsloot" langs de Dorpsstraat in Winkel. Vanaf 1949 was in de gemeenteraad over het dempen van de sloot gesproken. Steeds weer kwam men erop terug, want het ging over de kosten en wie er voor moest opdraaien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 4