- 1 - Historische wetenswaardigheden over "De Veert" en naaste omgeving Inleiding: Het nu volgende artikel is speciaal geschreven voor de bewoners van het uitbreidingsplan "De Veert" in Nieuwe Nie- dorp. Ons blad wordt eenmalig ter kennismaking bij de aldaar gevestigde bewoners bezorgd. Zij kunnen op deze wij ze kennis maken met het informatieblad en worden tevens middels een begeleidend schrijven, geinformeerd over de doelstellingen van de Stichting Historisch Niedorp. Wij hopen en vertrouwen er op dat een aantal Veertbewoners open staat voor onze doelstellingen en zich als donateur bij Histo risch Niedorp zal aanmelden. Hoewel het artikel een samenvattend historisch overzicht geeft ter informatie van de Veertbewoners, twijfelen wij er niet aan of ook de 400 donateurs die ons blad reeds ontvangen, zullen eveneens niet bekende feiten of gebeurtenissen in het volgende artikel kunnen lezen. De voorzitter Aat Wit. Samenvatting over het ontstaan van ons gebied Het noordwesten van Nederlandde kop van Noord-Holland, is nog betrekkelijk jong, ongeveer tienduizend jaar of minder. Alleen Texel en Wieringen met hun keileembulten zijn ouder. De ondergrond of basis van de bodem in het gebied waar wij wonen is opgebouwd uit sedimenten -bezinksel- welke werden aangevoerd door rivieren als de Rijn en de Maas. Aan de noord- en westzijde van dit gebied ontstonden langgerekte zandbanken die beletten dat de aangevoerde sedimenten konden wegvloeien. Later overstroomde de zee grote delen van het ach terland en werden zandachtige - en kleisedimenten op de door de rivieren aangevoerde kleilagen afgezet. Het zeewater kon bij vloed ons gebied overstromen door een gat in de zandbanken ter hoogte van Bergen. Het zeewater liep door de stroomgeulen de kop van Noord-Holland binnen om het gebied vervolgens weer bij eb te verlaten. Door het bezinken van de aangevoerde klei- en zanddeeltjes raakten de stroomgeulen, die nogal eens van plaats veranderden, verstopt en sloot zich op de duur het zeegat bij Bergen. Toen het zeewater ons gebied niet meer overspoelde konden de klei- deeltjes verder inklinken. In de bedding van de voormalige stroomgeulen bevonden zich de grofste kleideeltjes welke door hun samenstelling het minste inklonken. Dit had tot gevolg dat de beddingen van voormalige kreken of geulen na verloop van jaren hoger in het landschap kwamen te liggen. Nog heden ten dage liggen die oude geulen gemiddeld 50 cm. hoger in het land schap dan het omliggende maaiveld. Op de lager gelegen klei gronden vormden zich poelen en plassen die werden gevuld met zoet hemelwater. Daarin groeiden veenmossen, heide, riet, gras sen en struiken. Stierven die weer af dan vormde het uitste kend materiaal voor veenvorming. Na verloop van vele jaren vormde zich op deze wijze een enkele meters dik veenpakket op de onderliggende kleilaag. Kleine veenbeekjes voerden het overtollige water af naar lager gelegen gebieden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 2