- 21 - Zowel de mannen als de vrouwen hebben op het ogenblik een ledental dat zich onder de twintig beweegt. Wat versterking zou hen best welkom zijn. Het is de bedoeling dat er in ja nuari - februari met demonstratieavonden iets aan werving gedaan wordt, maar als men daar niet op wil wachten, zijn volgens insiders, elke derde maandag en donderdag in de maand aan te bevelen. Er wordt dan om prijzen gespeeld die het spel wat extra spanning geven. De interessante voorgeschiedenis. In het algemeen kom je bij navraag, in toelichtingen op de spelregels en aanverwante publicaties dezelfde zienswijzen tegen en dezelfde jaartallen die daarbij gememoreerd worden. Zo beweert men, zij het voorzichtig, dat het kolfspel een oudere geschiedenis 'schijnt' te hebben dan het huidige golf en dat beide tot in de 14e en 15e eeuw zijn te volgen, (men leze b ij voorbeeld Dokter in West-Friesland door B.W.E. Veurman) Het jaartal 1390 wordt meestal te berde gebracht. Dan schenkt de vader van Willem van Schagen, Albrecht van Beieren de Haarlemmers ten eeuwigen dage een stuk grond bij de Haarlemmerhout om daar te kolven.. En in 1398 krijgen de inwoners van Den Briel het recht om 'te caetsen ende bal metten 'colven' te slaen buten der vesten'. Waarom dit voor recht betekenis had zal hieronder blijken. Overigens is het jaar 1398 een vergissing. Het was volgens mijn bronnen 1387 en zou hier dus als eerste vermeld moeten worden. Het wisselend gebruik van de 'c' en de 'k' is in de oude teksten heel gewoon; daar zijn dus geen conclusies t.a.v. verschillende spelsoorten uit te trekken, hoewel dat nogal eens gebeurd is. Voor de duidelijkheid zullen we het oudste kolfspel van vóór 1700 van hieraf met een c schrijven. Van Floris en een geruchtmakende colfpartij. Wat betreft een quasi beginjaar wordt er tegenwoordig een ander jaartal genoemd dan 1390 (of 1387), een jaar dat bijna een eeuw verderweg ligt en ons toevallig heel aardig van pas komt, alsof er weer eens sprake is van een bjjzonder ju~ bileumj aar En dat is ook zo, want in dit zogenaamde Florisjaar wordt de moord op Floris V herdacht, graaf van Holland en Zeeland bijgenaamd Der keerlen god, die in de buurt van het Muider- slot door een zekere Gerard van Velsen in 1296 vermoord werd Dat is inmiddels zeven eeuwen geleden. Het gaat hier niet om alle verdichtsels die men daar later aan toegevoegd heeft maar om de jaarlijkse herdenking in Loenen aan de Vecht waar Gerard van Velsen een kasteel bezat, de Kronenburg. Gerard zou hier naar toe zijn gevlucht en pas na een half jaar belegering en uithongering tot overgave zijn gedwongen waarbij hij te zijner schande smadelijk op het rad eindigde. Het is dan 26 december 1296. Vanaf 1297 werd dit op tweede kerstdag passend herdacht met een mooie part ij colf en dat heeft men volgehouden tot de sloop van de Kronenburg in het jaar 1831. Dat is bijna vijfeneenhalve eeuw lang. Men zou natuurlijk ook 1297 als jubileumjaar kunnen zien, maar dan valt de beweegreden min of meer buiten ons gezichts veld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 22