- 15 - Algemeene Politieverordening der gemeente Winkel. Een willekeurige greep uit deze verordening van een eeuw geleden Art. 1. De gemeente bestaat uit vier wijken met doorlopende nummering der huizen voor ieder der volgende wijken, als: A. Het dorp Winkel met de gehuchten Limmerschouwde Langereis en Wijzenhorn. B. Het gehucht Lutjewinkel, met de molens tot aan de Boerensluis. C. Het gehucht de Weere, waaronder ook de gebouwen in den Braak- polder D. De geheele polder Groet. Art. 9. Wegens bederf afgekeurde eetwaren moeten op vordering der politie terstond door de eigenaar of beheerder worden begra ven op een door de politie aan te wijzen plaats. Art. 10. Het te verkoopen roggebrood moet een gewicht hebben van 3 kilogram of 1,5 kilogram. Art. 11. Het roggebrood dat ten verkoop wordt aangeboden moet voorzien zijn van een duidelijk daarop gesteld merk, bevattende de voorste letters van de voornamen en naam van den bakker van wien het afkomstig is. Art. 13. De bakkers en verkoopers van brood zijn verplicht de wa gens, karren, vaartuigen, kisten, manden of zakken, waarmede het brood wordt vervoerd, met hunnen naam duidelijk zichtbaar en vol uit te merken Art. 21. Het is verboden: a. kuilen te hebben tot het verzamelen en bewaren van faecale stoffen; b. binnen de kom der gemeente of in buurten, privaten te hebben of te gebruiken, die uitloopen in slooten, vaarten, kuilen en riolen; c. privaten te plaatsen op een afstand van minder dan 25 Meter van openbare straten, wegen of voetpaden, dan met bijzondere vergunning van Burgemeester (inder tijd J. Koomen Hz.) en Wethouders; d. voor het verzamelen en bewaren van faecale stoffen, emmers, vaten of andere tonnen te gebruiken, dan ton nen overeenkomstig het daarvoor vastgestelde of vast te stellen model. Art. 25. Ieder hoofdbewoner of gebruiker, ieder eigenaar of be heerder van gebouwen is verplicht voor of langs die gebouwde of ongebouwde eigendommen in de gemeente: a. de wegen of bestrating zooveel doenlijk rein te houden en van hinderlijke voorwerpen, welke zich daarop bevinden te zuiveren, met- dien verstande, dat in het dorp Winkel, daar waar de loop- en r ij - straten naast elkander zijn, het reinhouden en zuiveren van de loopstraat en goot zullen komen ten laste van de gebruikers, hoofdbewoners, eigenaars of beheerders van perceelen aan de Hoog- zijde, met uitzondering van de rijstraat van af het pastorie tot aan de West-Frieschen dijk, waarvan die last aan de h>e of eigenaars of gebruikers der percelen aan de Laagzin gelegd r

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 16