geiten die in de weide liepen in die zomer, ook voor mij zouden zijn voor m'n spaarpot. Het waren twee jongen en een oude. Ze brachten met z'n drieën 16 gulden op. Nu werden er de volgende dag twee wagens stro geleverd door Smak van Winkel en die kostten 8 gulden per stuk. Mijn ouders vonden het wel wel erg en het zal hun zeker hard zijn gevallen, maar de f.16,-- van de geiten moesten dienén om de wagens stro te betalen, want borgen daar hielden ze niet van. Zo was het toen en toch waren wij toen door het ergste heen. Het jaar 1898 was voor de boeren heel voorspoedig, haast net zo goed als 1964, dat nu aan het aflopen is. Vader teelde veel hooi en de koeien gaven goed. Ook de kaasprijs trok iets aan. Er werden zevenenzestig wagens hooi geteeld en in 1893 acht. In de herfst van 1898 was er voor het eerst in ons dorp een cursus in landbouwonderwijs. Het was de Hollandse maatschappij van Landbouw, waarvan dat uitging. In Winkel was het in 1897 reeds begonnen. Een onderwijzer uit Lutjewinkel, J.Porte, was het die dat onderwijs gaf. Hij was toen één van de weinige onderwijzers, die de "Lagere acte Landbouw" bezaten. Hij was nog een unicum. Van hem leerden wij de eerste beginselen van de anorganische scheikunde en de rol, die de kunstmeststoffen in de groei der planten kunnen spelen, omdat zij de werkelijke plantenvoedende stoffen zijn. Het hoe en het waarom in de natuur werd door hem sterk op de voorgrond geplaatstHij was voor ons een pracht onderwijzer. Dikwijls heb ik in mijn lange leven aan hem gedacht. Meester Sieswerda en Porte beiden Friezen, de een kort, de ander een lange kerel, ik heb ze veel te danken. Ere hun nagedachtenis! De toeloop naar de nieuwe cursus was geweldig. Ik meen, dat er meer dan dertig leerlingen waren in 't begin. In de loop van de cursus vielen er echter velen af, die het onderwijs niet konden volgen of er geen belangstelling meer voor hadden en aan het einde waren er geen twintig meer. De allerjongste van de cursus was ik, daar ik net vóór oktober 14 jaar was geworden. Mij heer Porte vond me eigenlijk te jong. Hij had liever jongens van 16-18 jaar, daar die al weer meer belangstelling hadden voor het bedrijf. Maar ik werd een ijverige leerling en dat vergoedde veel. In het voorjaar van 1901 werden de diploma's uitgereikt en met nog twee anderen, kreeg ik het beste, dat luidde "met zeer gunstige uitslag" Thuis werd er over gepraat, wat wij daar leerden; het was wat nieuws en ik weet niet of het daar nu enkel van gekomen is, of ook omdat oom Kees al eens kunstmest gebruikte, maar in elk geval in de herfst van 1898 kocht vader Thomasslakkenmeel voor een stuk grasland aan het paadje, groot 2,5 ha. Hij kocht het van Klaas Wit en een zoon van Wit strooide het met de machine. Reeds toen was er een kunstmeststrooier ter breedte van 2 m. De uitslag van de bemesting was wonderbaar. Nieuwe Niedorp 1964 wordt vervolgd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 15