- 6 - Een modelboerderij die haar tijd helaas vooruit was. In de Groetpolder werd in 1875 een grote proefboerderij opgezet waarvan al gauw 28 boeren lid werden. 'Modelboer derij Winkel', later gewoon 'De Model' genoemd. Er werden nieuwe graanrassen geprobeerd en men hield zich bezig met het fokken van eerste klas vee. Een prachtige Oldenburger hengst werd aangeschaft, een veelbelovende Friese stier, uitstekende varkens en Engelse fokschapen. Er werd heel wat veevoer verbouwd om zoveel mogelijk f ok- vee te kunnen houden. De algemene doelstelling zou hebben geluid: de ontwikkeling van het landbouwbedrijf en de ver edeling van de Nederlandse veestapel. (J.Smit: 150 Jaar Waard Groet) Maar je moet natuurlijk met je omgeving beginnen. Helaas, de omgeving was hier nog helemaal niet aan toe en na acht jaar ploeteren onder de directie van Klaas Rezelman, Jan Breebaart en ook de indertijd zeer be kende Wouter Sluis uit De Beernster moest De Model geliqui deerd worden De boerderij, oorspronkelijk naar Limburgs voorbeeld om een binnenplaats gebouwd, werd vervolgens door K.Bree baart overgenomen. Ze staat er voor de helft nog en een Jan Breebaart zwaait er tegenwoordig de scepter. De zijgebouwen zijn afgebroken zodat het woon huis en de grote schuur los van elkaar staan en de naam is al weer lang geleden gewijzigd in Casualita. Een merk waardige naam die je zou kunnen vertalen in 'De Toevallig heid' Dat doet denken aan allerlei onberekenbare factoren waarmee een boer te kampen heeft. Het mislukken van de modelboerderij kon uiteraard niet aan het toeval worden geweten, al zullen teleurgestelde aandeel houders die samen zo'n ton hadden ingebracht dat misschien wel hebben gedacht. Het had natuurlijk eerder te maken met een verkeerde vooronderstelling. Een verkeerd inschatten van de bereidheid tot veranderen bij de gewone maar ook trotse boerenstand, waarvan men zich juist zo opzettelijk en pijnlijk onderscheidde. De voorzitters van De Vereeniging rond 1875 waren ook direc teuren van de modelboerderij. Het spreekt haast vanzelf. Het Vereenigingsbestuur liet zich door het teloorgaan van het paradepaard geenszins ontmoedigen. Men ging, ook uit eigen belang, gewoon door met proeven en demonstraties, voordrachten en cursussen op verschillende terreinen. En uiteindelijk met veel succes, zoveel succes dat het eigen bestaansrecht op de duur werd ondergraven. Maar in dit ver haal zijn we nog lang zo ver niet. Een andere keer zal aandacht worden besteed aan de opvallende bemoeiingen met onze Hollandse kaas, het landbouwonderwijs DD OQJD D 00 0

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1996 | | pagina 7