6. Gemeente WINKEL. linn Dptjun nmümijt ïjaöduiTt be bas fan tjuistjaft lian at'lfc bit fin bit buune raitnieftiTS baten. 7. Gemeente NIEUWE NIEDORP. - 5 - WINKEL. Het raadhuis is gemoderniseerd, doch heeft nog een houten torentje uit de 17= eeuw, met opengewerkte spits en fraai gesmeed torenkruis. In het torentje hangt een klok, van 0.68 M. middellijn, met het randschrift: ian Daaronder een medaillon met de boodschap van Maria. Het _huis N°. 13S vertoont een gevel van gebakken steen, uit de I7e eeuw. De banden en tympans bestaan uit dessins van rooden en gelen steen, de consoles en lijsten zijn gemetseld en de ankers sierlijk gesmeed. De kerk bevat een achttiende-eeuwsche, blank eikenhouten predikstoel, zeer fraai bewerkt, vooral de leuning van de trap, die met groote meesterschap in Rococostijl gesneden is. Het eikenhouten doophek met gedraaide balusters wordt door zittende leeuwen met wapenschilden bekroond. Een dezer leeuwen is thans op het raadhuis. Een eikenhouten gestoelte draagt het jaartal 1671. De overhuiving rust op twee Jonische kolommen en pilasters, terwijl de achterschotten, met Dorische pilasters en bogen daartusschen, versierd zijn. Boven de deuren is snijwerk aangebracht; men ziet daar kinderen, die op dolfijnen en zeepaarden rijden. Raadhuistoren te Winkel. NIEUWE NIEDORP. De kerk is nieuw, doch de toren oud, hoewel het benedendeel daarvan nieuw bemetseld is, en ook de bovenste verdieping met de spits uit later tijd dagteekenen. De rijke jlamboyantnisscu wijzen op het laatst der vijftiende eeuw als den tijd van zijn stichting. De toren is van rooden gebakken steen, met banden van gelen gebakken steen daartusschen. De consoles van de boogfries, welke den toren afsluit, schijnen nog uit de vijftiende eeuw afkomstig; zij bestaan uit koppen van gehouwen steen. Op de klok, welke 1.38 M. middellijn heeft, staat: HARMEN HEERT.MAN VAN - DER - WOVDE OFFICIER - HENDRICK - CORN SCHOEMAKERS EN - MERTEN- CORN - LVTGEWINKEL BVRGER MRN F - ET P HEMONY ME FEC ZVTPHANL-É - FLORES CORN - OOMES EN CORN CLAESZ KERCKMRN REYER VAN DER BEYE SECRETARIS DER - STEDE - NIEVDORP. Hieronder ziet men het wapen van Niedorp. In de kerk vindt men eenig oud koperwerk, alseen voorzangerslezenaar, met het wapen van Alkmaar en het jaartal 1675, een zeer rijke predikstoellezenaar uit de iS^ eeuw en een doopbekkenhouder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 6