5- Gemeente BARSINGERHORN. ïc ïjcct bjiüeürarb ciibc Lub ijob bat iji ons brcbc beulemni moet tiibt alle boben Ij nu drilt nu maccte ft tb cu 'üutcnbüc uit iatt 0115 ij eren nitctcrinti. aïio ;riic ril ïjenu beu iy uobeniü ftarf- ijccr10115 blnlie... afloer ba - befe- tier eb ban iaer ril rotte- lacr- ïriiu. - 3 - a. HARINGHUIZEN. De KERK schijnt vroeger grooter geweest te zijn dan thans. De zuilen, met achtkante basementen en lage, achtkante kapiteelen in laat-gothischen trant, die men aan de noordzijde ziet en wier intercolumniën thans dichtgemetseld zijn, wijzen op een noordelijken zijbeuk, die thans gesloopt is. Ook de oostelijke afshtitmuur draagt blijken van een verandering, die de kerk ondergaan heeft. De muurwerken, die van de oor spronkelijke stichting over zijn, bestaan uit gebakken steen, terwijl de steunbeeren en lijsten van rooden zandsteen zijn. De suilen hebben gemetselde schachten, terwijl de base menten en kapiteelen uit witten zandsteen be staan en het karakter der ije eeuw vertoonen. De toren is vierkant en zwaar. Slechts de twee benedenste verdiepingen zijn nog in hun oorspronkelijken staat. De bovenste is, met de spits, van een vernieuwing afkomstig. In het tympan boven den ingang is een rond venster, dat thans dicht gemetseld is. De tweede verdieping is met zeer fraaie flamboyantnissen, die even als het overige muurwerk, geheel ge metseld zijn, versierd. In den toren hangt een klok van 1.12 M. middellijn, welker randschrift luidt: De kerk heeft een houten gewelf en bezit een eikenhouten predikstoel van 1654, met J0- nische pilasters en een wapenschild versierd, Kerktoren te Haringhuizen. benevens een sierlijk eikenhouten doophek uit denzeifden tijd. Eenige eikenhouten banken zijn ten deele nog uit den gothischen tijd afkomstig en schijnen van den aanvang af in de kerk gestaan te hebben. Men ziet verder twee bordenmet ge loofsbelijdenis, enz., van het jaar 1663, gemerkt L. Hondnis. Onder den predikstoel ligt een grafzerk, waarop een miskelk en verder (voor zooveel de predik stoel het opschrift niet bedekt): Doophek te Haringhuizen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 4