- 18 - Namen verschuiven iets te makke lijk van plaats of verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe. De verklaring zit hem deels in het karakter van bepaalde belastingen die rekening hou den met bezitsverhoudingen en wellicht deels in het toch niet strak aanhouden van een vaste volgorde in de bebouwing. De kleinschaligheid oftewel het 'ons kent ons' maakt dat toch werkbaar. Voor de volledigheid hier nog enkele namen die aan de andere kant van MrDirck Rembrantsz. werden genoemd: Jan Jansen Krommenie (echter doorgestreept), Trijn Pieters weduwe, Jacob Heyndricxs. laeckencoper Jan Louwerissen smit. In het Kohier der Verponding treffen we aan 't begin van de 17e eeuw niet alleen de reeds genoemde Willem Willemse Van de Hoeff, maar ook een Claes Claesz. van Buyten die smit wordt genoemd en zijn broer Corn. Claesz. van Buyten kystmaecker (schrijnwerker). Van Buyten betekende in 't algemeen dat men van buiten het dorp kwam. Bij de nazaten liet men 'van' weg. Zo komen we in 1654 Pieter Claesz. Buyten tegen. Bij de verponding spelen de lande rij en van de gemeente ook een rol. Het stadthuys wordt hier vóór 1616 vermeld en on geveer op de plaats waar we het verwachten. Dankzij de buren. Het lijkt niet goed mogelijk, om alleen op grond van de naams- volgorde in de diverse 1 ij sten het woonhuis van Dirck goed te lokaliseren. Enkele typische opmerkingen zijn m.i. beter te gebruiken. Het gaat dan om opmerkingen over landerijen in de directe omgeving van zijn woning. Zo hebben wij al uit 't Schellingboek van 1680 dat er bij het huis van Dirck een boomgaard is. In het verpondingsboek 1679 (nr.1465) wordt gesproken over saedtlant achter de Hoochsijdt omtrent het stadthuys, achter Pieter Spreecg erven, belent Claes Gerritsz. Rijpers weduwe west en Pieter Claesz. Buyten ten oosten. In de marge staat genoteerd (blz.629): Hieraen gedeeld MrDirck Rembrantsz c.s..Dirck en zijn broer hadden hier dus een aandeel in. Op zich zegt dat natuurlijk niet, dat Dirck hier vlakbij moet wonen, want hij heeft met Jacob samen ook elders land of een aandeel daarin. Zo bijv. in de Schagerweydt aan de Hoeff (achter Gootjes en Blokker, waar nu kassen staan), wat saedtlant in de Ouwe Dijck tussen 't Veld en de Wester moerbeek), een stuk aan 't Paadje en de 'smalle weydt' aan de banscheiding tussen Nieuwe - en Oude Niedorp, aan de Molensloot Maar in 't verpondingsboek (nr.943) wordt ook gesproken over een boomgaert achter het stadthuys, belent Dirck Rembrantsz. en Claes Gerritsz. Rijper ten oosten. Dan staat ergens vermeld, dat Dirck in gebruik zou hebben van Pieter Claesz. Buyten 'het voorste eynde van de boom gaert ten oosten' We gaan kijken waar Pieter Spreecg Claes Gerritsz. Rij per en zijn weduwe, en Pieter Claesz. Buyten in de bekende lijsten worden genoemd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 19