- 10 - Rekening van kosten gevallen op een part ij katoene garen, gevist uit ofte bij het schip De Jonge Ackerman, gebleven in de storm tussen de 19e en 20e Januari 1735 in Texel op Lut- jewaart en tot Winkel aangebracht door Cornelis Huijbertsz en gereclameert door de heer Maijndert Claij. Voor wasloon van 't gaaren aan de vrouw van Piet Vink. f 6 6: Cornelis Huijbertsz. zijn vrouw 6 6: - Huijbert Jansz. 5: 12: - Trijn Gouwers 6: 10: - Secretaris: voor 't schrijven van brieven ontvangen, rescripties en portien 1 4 - Secretaris voor vacatie op de overgifte der goederen en andersinds 3 0: - Somma 28 18: - één derde voor de berger bedraagt 9: 12 10 twee derde voor de reclamant 19 5 6 Comt als boven 28 18 - De voorgeschreven 19 gulden, 5 stuivers en 6 penningen is aan mij onder geschreven Cornelis Huijbertsz. voldaan door de reclamant bovengemeld in het b ij wezen van de ondergeschreven secretaris der stede Winkel en heeft gemelde Cornelis Huijbertsz. aangenomen de bovenstaande costen in 't geheel te voldoen onder verband van zijn persoon en goederen als na rechte Op de 3e augustus 1735, was getekend Corn. Huijbertsz. Cornelis Huijbertsz. en zijn maten krijgen ten slotte ook hun bergloon uitgekeerd waar ze recht op hebben, maar het is dan al volop zomer Met de volgende nota werd het hoofdstuk De Jonge Ackerman afgesloten Ik onder geschreven Maijndert Claij tot Amsterdam woonachtig bekenne mits dezen als ten desen last en procuratie van de gesamentlijke coopluiden en reders van 't schip De Jonge Ackerman gebleven in Texel aan Lutjewaart in de storm tussen 18 en 19 Januari 1735 - ontvangen te hebben van ofte door wege de erve van de heer Mr. Jacob van Oudensteijn in zijn leven baljuw van de Niedorper Coggen: Alle soodanige goederen geborgen uit het schip De Jonge Ackerman voornoemd, door Cornelis Huijbertsz. en zijn consorten tot Winkel woonachtig en aldaar aangebracht als hierna gespe- cifiseerd staan en zulks nadat de zelve door haar edele mo gende Heren gecomitteerde Raden van de Staten van Holland en West friesland en het Noorderkwartier ontslagen zijn en zijn dezelve goederen als volgt:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1995 | | pagina 11