Regelmatig diende zich het discussiepunt aan betreffende niét in de gemeente woonachtige inzenders van huisvlijt en hand werken Veelal betrof het werkstukken die naar meerdere tentoonstel lingen in de regio werden ingezonden. Daarbij sleepten ze ook nogal eens prijzen in de wacht. Dit soms tot teleurstelling van eigen inwoners. Desondanks werd er in dit euvel berust omdat de inzendingen van buiten de gemeente in feite mede het bestaansrecht van de tentoonstelling in stand hielden. Een veel bekeken afdeling is de inzending van foto's gemaakt door meer of minder ervaren amateurs. Dit onderdeel van de tentoonstelling breidde zich uit met de oprichting van de fotoclub Niedorp in 1960. De jaarlijkse inzending van grote foto's door deze vereniging draagt in belangrijke mate bij tot de instandhouding van de tentoonstelling. Bloemen, planten en fruit. De naam floraliavereniging houdt in dat het kweken van bloe men de volle belangstelling heeft van de leden. Al vanaf het prille begin waren bloemen en planten een be langrijk onderdeel van zowel het binnen- als het buitengebeu- ren Reeds in het eerste tentoonstellingsjaar stelde het bestuur tegen een bescheiden bedrag stekplantjes beschikbaar aan de inwoners. De bedoeling was en is nog steeds, dat deze plantjes met zorg en aandacht worden opgekweekt om een tijd later te worden tentoongesteld tijdens de floraliadagen. In 1934 bedroeg de verkoopsprijs per serie van vier stuks stekplantjes 0,50. Er waren toen circa 150 series plantjes verkocht waarvan één derde gedeelte of nog minder werd ingezonden. Zelden lezen we in de notulen dat de planteninzending naar tevredenheid is verlopen. Meestal was er sprake van een tegen vallend aantal inzendingen bij de plantenafdeling. Het is al vanaf het eerste begin een goede gewoonte om aan de schooljeugd een plantje beschikbaar te stellen, met de bedoe ling dat de resultaten van het opkweken in september bekeken kunnen worden. Na 1945 waren tegen een gering bedrag ook dahlia- en chrysan- testekken verkrijgbaar. De bloemen van de tot volwassen plan ten uitgegroeide stekken konden dan in september als boeketten worden ingezonden. Door deze inzendingen kreeg de zaal een fleuriger aanzien. Er waren wel eens jaren dat men zich in een bloementuin waande wat in principe de bedoeling was. Hiervan was zeker sprake toen een ver gevorderde amateur- dahliakweker uit Wognum een bij zon der fraaie stand van veel kleurige dahlia's had ingericht. In sommige jaren was er een niet onbelangrijke inzending van fruit alsmede van zelf gekweekte groenten. Na 1960 waren deze inzendingen van weinig betekenis meer. Veel belangstelling kregen de jaarlijks afwisselende stands van onder andere een tekenaar, glasblazer, pottebakker e.d. Om de kosten te dekken en het verblijf in de zaal aantrekkelij ker te maken zijn er vanaf het begin attrakties in de zaal aan wezig geweest

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 9