stonden merendeels uit consumptiewaren die door de midden stand waren geleverd. Helaas bleek achteraf, dat door enkele winkeliers prijzen waren afgegeven van niet te beste kwaliteit Dit betrof vooral de chocolade en biskwie. Terecht werd er op gewezen dat dergelijke handelingen het vertrouwen in de midden stand niet bevorderden. Overgang naar een geheel zelfstandige vereniging Op initiatief van bestuurslid Jan Keetman nam men op 6 maart 1934 het definitieve besluit om de floralia~afdeling geheel los te maken van de middenstandsvereniging Volgens de heer Keetman kon een zelfstandige vereniging met een door de leden gekozen bestuur, beter het gemeenschaps belang dienen dan met een alleen uit middenstanders bestaand bestuur Er zou van de vereniging een opvoedkundige waarde uit moeten gaan, vooral voor de jeugd. Het tentoonstellingsgebeuren door de jaren heen. De eerste tentoonstelling als zelfstandige f1ora1 iavereniging werd op 15 en 16 september 1934 gehouden in de zaal van café Prins Maurits. Reeds in 1930 was de afspraak gemaakt dat dit bij toerbeurt gehouden zou worden in één van de beide café's in het dorp. Het jaar daarop was dit dan café De Roode Een hoorn. Deze regeling heeft tot heden stand weten te houden. Ruim 500 bezoekers kwamen in 1934 het ingezonden werk op de tentoonstelling bekijken. De entree van de zaal bedroeg 0,25. Er waren 2000 loten gedrukt die voor 10 cent per stuk werden verkocht. De hoofdprijzen in de vorm van waardebonnen waren 20,--, 15,-- en 10,--. Om voldoende publiek aan te trekken was er in de beginjaren dansen in de andere zaal, of op een tijdelijke dansvloer in de open lucht. Het aantal inzendingen op de tentoonstelling was in de afge lopen 65 jaar aan schommelingen onderhevig. Als gevolg van een veranderde vrijetijdsbesteding was er na 1960 sprake van een geleidel ij ke achteruitgang in het aantal inzendingen. Bij de dameshandwerken was daar in mindere mate sprake van. In 1934 had het bestuur al te kennen gegeven verheugd te zijn met de oprichting van een Plattelandsvrouwenafdeling in Nieu we Niedorp. De verwachting was dat dit het aantal inzendingen in de rubriek naai- en handwerken gunstig kon beinvloeden. Deze voorspelling bleek juist te zijn; in de oorlogsjaren bij voorbeeld werden veel kledingstukken ingezonden onder het motto "Van oud nieuw maken". Het overzichtelijk opstellen van de vele handwerkstukken bij de damesafdeling gaf nogal eens problemen. Om dit op een bevre digende wijze te kunnen oplossen werd er van 1968 tot 1974 een etaleur ingehuurd. Enkele jaren later vond het haken van spreien blijkbaar veel opgang, dit gezien de grote aantallen die toen werden ingezonden. Dit was heel mooi maar nam veel tentoonstellingsruimte in beslag. Het kon worden opgelost door het maken van een piramide, wat zeer ruimtebesparend werkte.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 8