In 1995 vijfenzestig jaar Floraliavereniging Nieuwe Niedorp. Inleiding Het oprichten van de floraliavereniging gebeurde op initiatief van de in 1928 opgerichte plaatselijke middenstandsvereniging. Deze vereniging zette zich uiteraard in de eerste plaats in voor de belangen van haar leden. Al spoedig wist zij te bewerk stelligen dat het bestuur van de Algemeene Armenadministratie haar bestellingen niet meer van buiten de gemeente betrok,maar daar de plaatselijke middenstand bij inschakelde. Het gemeentebestuur werd benaderd om te trachten meer algemene voorzieningen als electriciteit voor de bevolking gereali seerd te krijgen. De middenstandsvereniging trachtte meerdere malen de gemeente politiek te beinvloeden maar was daarentegen van mening, dat het oprichten van een kiesvereniging "Algemeen Belang" aan an deren moest worden overgelaten. De Floraliavereniging wordt opgericht. Tijdens een algemene ledenvergadering van de middenstandsvere niging op 4 januari 1930, besloten de leden een flora1ia-af de ling op te richten met als bestuur een uit haar leden te be noemen commissie. De doelstelling was: "Het houden van huisvlijttentoonstellingen in de ruimste zin". Daarbij zou ruime aandacht gegeven worden aan het kweken van bloemen en planten. Deze zouden voor een bescheiden bedrag aan de inwoners beschikbaar worden gesteld. De middenstanders hadden nog meer goede voornemens ten aanzien van de bevolking. Zij wilden eveneens het houden van volksfees ten tijdens de jaarlijkse schutkermis stimuleren. Ook een harddraver ij met een vuurwerkdemonstratie stonden op het programma. Deze voornemens kwamen daadwerkelijk tot uitvoe ring. Om de inzendingen op de floraliatentoonstellingen te stimule ren, organiseerde het bestuur al met ingang van het oprich tingsjaar diverse cursussen in handvaardigheid. Hiervoor be stond een grote belangstelling. De eerste tentoonstelling in september 1930 wordt in de notu len 'schitterend geslaagd' genoemd. Er bleef een voordelig kassaldo van 181,29 over. De zaalhuur bedroeg 25,--, hierbij was echter als voorwaarde bedongen dat de caféhouder na afloop van de tentoonstelling de zaal zou opruimen. Ook het f1oraliafeest in 1932 was met een groot aantal inzendingen een succes. Op de zondagmiddag werd er een optocht georganiseerd voor de jeugd met versierde poppewagens en kruiwagens. Het geheel werd opgeluisterd met muziek van het plaatselijke fanfarekorps Excelsior De loterij was echter een fiasco en leverde een nadelig saldo op van f 28,03. Het bleek dat slechts een gedeelte van de loten was verkocht. Dit werd geweten aan de crisistijd met als gevolg dat velen in minder goede financiële omstandigheden verkeerden De prijzen voor de beste inzendingen op de tentoonstelling be-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 7