OEFENINGEN, OEFENINGEN, God-lijcke, Wis-konftige, T W EED E DEEL - 2 - Dirck wat tekort tekst om z'n boek 'body' te geven en heeft hij dit epistel over de letterspelling er maar bijgevoegd.) Abel Symonsz. van der Storck, boeckverkooper op 't water by de Nieuwe Brugh/ in de Delfse Bijbel, te Amsterdam, verzorgde in 1674 deze uitgave van Dirck Rembrantsz. Het is dan ook vooral aan Dirck Rembrantsz. te danken, dat de expedities van Abel Tasman, in opdracht van de V.O.C., in brede kring bekend werden. De V.O.C. was immers niet zo scheutig met zulke informatie. Bang voor concurrentie op de route naar het Verre Oosten, hield men scheepsjournalen en kaartmateriaal zorgvuldig achter slot en grendel. i n en Natucrlijcke dingen. ï©act tn Dat cjcIjaiiöcTt tocnöt. Ten eerften Vin des Werclts Sclicppingc. Tcntwecdcn, Een Mectkonftigc bcfchryvinge des geheelen Aertkloots. Ten derden het maeckfel van allerhande Kaerten. Tenvierden, Van de Cometen ofStaert-furren haer verfchijninge, ccn gcfïcït öooj D irck Rembrantsz. van Nier op hebber der Mathcmadfe Konftcn. Lief- t' ünlftcrüam bn GcnicvanCoedestcrgh, iSoccIlbcrftoojja' oy't JBattc tgDe $icutoc-2S;iisDi«6j>. ï>an cnfgc 'tJOcIü ij in Gcographia ofte Aerckloots-befkrijvingc 3Bacr in bat pcljanbclt too:t Ten ccrflcn.ovcr het vroeg vertonen der Sonnc op Nova ScxAU int lacr i 597. Tcnrwcdcn, enige aenmethingen op de Raifc benoorden om na Ooft-lndia. Tenderden. van ^AhclTtsmins ontdekking na het onbekende Suid-lant. Tenvierden vandc Lcttcrrpclling ,dat is hoe men de Letteren uitfpreken cnfpcllcn fal. Ï3t> ccn (jcliclc beo; Licflxhltr tUr t-Zfttbcmilïfe I\onficn. t'V\ Ml Til 'SAX, Abd Symonü. van der Srorck, SorcUbfcBooptr Dp 't ÏDiXtrr, Sp bcjfÜnttorSStusr)/inbe©riffc S3p6tï/ >^74. Het eerste en tweede deel van Eenige Oefeningen. V.O.C.-examinatoren. Toch heeft Dirck de hand weten te leggen op één van Tasmans rapporten. Hij was zeer geïnteresseerd in nieuwe zeilroutes naar Oost-Indië; maar ook over de noordelijke route heeft hij gepubli ceerd. In het Amsterdamse havenkwartier raadpleegde hij de schippers die tot Nova Zembla en nog verder gekomen waren.. Met de hoge heren van de V.O.C. in Amsterdam stond Dirck op goede voet In 1668 komen zelfs de examinatoren van de V.O.C., Nicolaas Smit en Frans van der Huips naar Dirck om raad. Ze hebben een wiskun dig probleem waar ze zelf niet uitkomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 3