- 12 - Hoewel dit besluit nogal wat ongenoegen teweegbracht, getuigde het toch van een vooruitziende blik. Zowel Nieuwe Niedorp als Winkel hadden jaarlijks in de maand september ieder hun eigen bloemencorso. In de prakt ij k betekende dit dat zij concurrenten waren die probeerden elkaar te over troeven. Op zich een gezond verschijnsel omdat het de kwaliteit van het corso ten goede kwam. Winkel had hierbij de beste resultaten en dreigde het corso in Nieuwe Niedorp te overvleugelen. Nu we 30 jaar verder zijn kan zonder meer gesteld worden dat het floraliabestuur van toen een wijs besluit had genomen. Het publiek wist de veranderde opzet tot het maken van mozaie- ken en werkstukken te waarderen en bezocht jaarlijks in groeiend aantal het dahliafeest. Kwamen er in 1966 nog circa 1000 bezoekers, in 1967 waren dat er al ongeveer 3000. Met ingang van 1963 zorgden in uniform gestoken leden van het vr ij willige gemeentel ij ke brandweerkorps voor de inning van en treegelden bij de hoofdingang. Het korps heeft dit gedurende ruim 20 jaar naar volle tevredenheid gedaan. In de loop der jaren steeg het aantal bezoekers tot boven de 10.000. Om het toenemend autoverkeer door het dorp beter te kunnen verwerken, werd de route vanaf 1980 in tegenovergestelde richting omgeleid. Dit hield in, dat de hoofdingang van 't Hoefje naar het westeinde bij 'De Vijverhof' werd verplaatst. Jubileum en floraliavlag In verband met het vijftigjarig bestaan van de floraliavereni- ging waren er in 1980 meerdere muziekkorpsen uitgenodigd. Door het in groten getale uitsteken van de speciaal ontworpen floraliavlag bood het dorp een feestelijke aanblik. Daarbij werd de feestvreugde nog verhoogd door de aanwezigheid van een pop penkast en dansgroep. Door de bezoekers op te wekken de auto's buiten het dorp te la ten staan, nam het aantal wandelaars langs de bloemstukken fors toe. Als extra service werden de bezoekers die dat wilden vanaf 't Hoefje door een pendelbus van de fa. Peereboom weer terugge bracht naar het westeinde van het dorp. Een recordaantal bezoekers. Op 18 en 19 september 1982 bezochten, mede dankzij het mooie zonnige weer, een recordaantal van 22.000 bezoekers het dorp. Er was een aantal deelnemende groepen van 57. Het aantal bezoekers van 1982 is daarna nimmer meer overtroffen. Wel was er een stijgende lijn in het aantal mozaieken en werkstuk ken. Dit was mede het gevolg van het in de route opnemen van de nieuwbouwwijk De Veert I in 1989. Tegenvallers Het buitengebeuren is in hoge mate afhankelijk van de weersom standigheden. Bij regenachtig weer wordt het bezoekersaantal on geveer gehalveerd wat ten koste gaat van de kasreserve. De gevolgen van het slechte weer waren bijvoorbeeld in de jaren 1981, 1983, 1987 en 1994 duidelijk merkbaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 13