- 8 - Ja, niet het geloof in een God, die de wereld leidt naar zijn verheven wil, niet het geloof in een hier namaals, waar we zouden genieten de eeuwige gelukza ligheid, maar het geloof in de mens. Dat wil zeggen het geloof in de uiteindelijke vervolmaking van de menselijke geestdie eenmaal hier op aarde een he mel zal scheppen, En deze prediking dominee was het, die U in botsing bracht met de officiële kerk. Toch is het Uw tegenstanders nooit gelukt U uit uw predik ambt te verdringen en ge zijt bij ons gebleven tot uw emeritaat en dat is ons altijd een grote voldoening geweest AFSCHEID: Hoezeer de kerkeraad aan zijn predikant hechtte werd duidelijk bij zijn vertrek en meer nog erna. Op 25 juni 1929 belegde de kerkeraad op verzoek van de prae- ses een vergadering, daar het naderende afscheid hem weemoedig stemde. Bij deze gelegenheid bood diaken C.Rutsen hem namens dit college een kleed aan en de heer J.Boon vertolkte nader de gevoelens van den kerkeraad en er is algemene bewogenheid. Op 2 augustus 1929 droeg dominee Schermerhorn in een laatste bijeenkomst de leggers over aan de aanstaande consulent, ds G. de Leeuw van Dirkshorn De notulen van die vergadering besluiten met: Vervolgens neemt ds Schermerhorn een laatste afscheid van zijn trouwe broeders, de leden van de kerkeraad, Hij dankt hen voor hunne medewerking en steun en spreekt de hoop en de verwachting uit dat zij het door hem uitgedragen beginsel zullen blijven liefhebben en dienen en de vrije vroomheid overheersend zal blijven in Nieuwe Niedorp. Ds G. de Leeuw was een geestverwant van Schermerhorn en alleszins akseptabel als consulentAls hij echter in datzelfde jaar om gezondheidsredenen afziet van een verdere waarneming, komt ds A.van Baaien van Broek op Langedijk deze taak op zich nemen. Hij was de predi kant waarvan de kerkeraad het in een eerder stadium niet nodig had gevonden dat hij zijn vacaturebeurt kwam vervullen.De Leeuw trachtte de broeders nog enigszins gerust te stellen daar hij hem had leren leren kennen als een man, met wie de broe ders wel zouden kunnen opschieten. De nieuwe consulent wilde tijdens die vergadering wel kwijt dat hij met vrezen en beven de taak, waartoe hij geroepen wordt, wil aan vaarden. De krachten engaven die hem door God (voor het eerst na 35 jaar duikt het woord God in de notulen op) geschonken zijn, wil hij zoveel in zijn vermogen is, ook als consulent van de beide gemeenten (0.Niedorp en N.Niedorp) besteden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 9