- 7 - VERHALEN/FRAGMENTEN UIT BOEKEN VAN DE "BIBLIOTHEEK" VAN DE STICHTING*-HISTORISCH NIEDORP. Een gedeelte (n.1. de periode Nieuwe Niedorp) van de scriptie geschreven door Freek S.de Haan te Marum over het leven van NICOLAAS JACOB CORNELIS SCHERMERHORN de "rooie dominee"uit Nieuwe Niedorp. Slot (deel 8): Menigmaal kwamen maatschappelijke vraagstukken ter tafel. Daarbij schroomde hij niet hen met filosofi sche bepeinzingen te confronteren, zoals blijkt uit het volgende citaat. Hierna gaat de kerkeraad het gebied van het wijsgerig denken betreden en weldra toeft hij in de hoge sferen der bespiegeling. De levensproblemen worden besproken en de namen van Nietzsche en Schopenhauervan Einstein en Hegel klinken door de kerke- raadskamer; de geesten der kerkeraadsleden krijgen vleugelen en zweven omhoog - worden los van de aardsche banden. Die houding mo e t een colle g e dat voor namelijk was sa men 8 esteld uit bakkers kr u idenie rs schilders kap- per s metse laa r s en kleine veehou der s een gevoel van eig e nwaa r de he b ben gegeven Hier t rok iemand met hen die 1 a n d e 1 i jke bekendheid g enoot die optrad met men sen als Dom ela Nieuwenhuis 5 Frede rik van Eeden, Jaco van Rees e a en die in i n ternat i ona le gezelschappe verkeerde. Daa r in de co n s i t or ie van d e hervormde kerk van Nieuwe N i e dorp sprak hi j met hen o P een ve r t r ouwe1i jke toon als of ze zijn gel i jken waren In die sfeer werde n ze per soonl i j k h e d en V oor w ie de i ngeving van eigen ziel tot hoog ste ge zag werd Ner g e n s werd dat beter v erwoord dan in d e rede di e Pie t Zwag e r man hie1d bij de v iering van Sche rmerho rns tach t igste V erjaardag in 1946. Dominee, U is zo lang onze voorganger geweest en door U hebben we leren zienhebben we 1 eren denkenEn al s wij naar U luisterdenwas het of er iets van de geestdrift, die U bezielde, overging in onze harten. Wij hebben U liefgehad Schermerhornwij hebben U vereerd en dat doen we nog. U bent het geweest, die van ons dorp heeft ge maakt wat het nog altijd is: het rode dorp. Het dorp waar de mensen hebben een ruime levensopvatting en waar de bekrompenheid, die in sommige dorpen zo de primerend kan werkenver te zoeken isIn Nieuwe Niedorp, in die grote Nederlands Hervormde kerk zijt gij week aan week opgetreden, uw ideeen verkondigend, en uw prediking dominee, heeft ons gegeven het geloof,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 8