- 1 - Bestuursaktiviteiten. Het oude uurwerk in de kerktoren van Winkel. Al eerder hebben wij laten weten, dat de 'Stichting tot Behoud van het oude Torenuurwerk', de tijdsaanduiding door het eeuwen oude uurwerk in de kerktoren van Winkel weer mogelijk zal maken. Men gaat er van uit, dat een en ander nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Zoals bekend, heeft de 'Stichting Historisch Niedorp de benodigde gelden voor het weer functioneel maken van het uurwerk beschikbaar gesteld. Wij zijn van mening, dat deze uitgave verantwoord is, omdat het hier een object betreft van een grote historische waarde, waar van het eigendomsrecht toebehoort aan de gehele Niedorper gemeenschap Toegankelijkheid naar het torenuurwerk. Het is gebleken, dat vooral oudere personen de klim naar het uurwerk via de thans in gebruik zijnde trap, niet aandurven:. In overleg met de gemeente Niedorp, het kerkbestuur en onze stichting, is afgesproken, dat er voor gezamenlijke rekening een nieuwe en beter toegankelijke trap gemaakt zal worden. Dit houdt in, dat gemeente, kerk en onze stichting ieder 500 b ij dragen in de kosten. Door bemiddeling en met hulp van enkele Niedorpers ligt de trap momenteel in losse onderdelen bij de voorzitter in de schuur opgeslagen Voor het in elkaar zetten en plaatsen in de toren is de nodige deskundigheid vereist. Voor dit werk hebben we twee gepensio neerde timmerlieden gevraagd die spontaan hebben toegezegd deze taak op zich te zullen nemen. Het zal prettig zijn indien we ook een schilder vinden die bereid is om tegen materiaalkosten de trap te verven. Subsidies voor historisch waardevolle objecten. In een aantal gevallen is er met bemiddeling van ondergetekende door de overheid subsidie verstrekt voor onder andere het res taureren en vernieuwen van historisch waardevolle ijzeren hekwer ken Deze subsidies werden beschikbaar gesteld uit het Fonds Stads en Dorpsvernieuwing. De gemeentes kregen deze rijksgelden via een verdeelsleutel toegewezen door de Provincie. Helaas komen de kleinere gemeentes zoals Niedorp niet meer voor dit fonds in aanmerking. Dit betekent, dat er voor woning verbetering en kleine historische objecten geen subsidie meer beschikbaar wordt gesteld. Een maatregel die we ten zeerste betreuren Ondermeer het mooie stijlvolle hek voor de woning Dorpsstraat 231 P.J. Leguit) te Nieuwe Niedorp kon met geldelijke steun uit het genoemde fonds gerestaureerd worden. Om een mogelijk misverstand te voorkomen: de Stichting Historisch Niedorp heeft hier geen geld voor beschikbaar gesteld. De bijdrage die wij hebben verleend bestond uit het geven van advies en verlenen van bemiddeling bij de subsidieaanvraag. Daarbij hebben C. van Zoonen en ondergetekende geheel vrijwillig gedurende totaal zo'n 175 uren gewerkt aan het maken van een stevige betonnen fundering voor het hekwerk bij Dorpsstraat 213.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 2