- 9 - Zijn bange vermoedens zouden weldra worden bewaarheid. Een eerste stap rlie hij ondernam om de vrije geest van de Niedorper gemeente te beperken was zijn verzoek om de vergaderingen met gebed te mogen openen en te beslui ten. De broeders verklaren daartegen geen bezwaar te hebben als Van Baaien hen erop wijst dat elke kerkelijke vergadering op deze wijze geopend en gesloten werd. Maar de predikant legde hiermede kruit onder zijn eigen zitplaats. Een hoeveelheid die een gevaarlijke vorm aan nam, toen hij meldde dat de vigerende bundel van de pro testantenbond onwettig was ingevoerd. De kerkeraadsleden gaven te kennen hiervan niet op de hoogte te zijn, maar wilden zonder gebod van hogerhand dit liedboek niet af schaffen. Liever zag men de consulent vertrekken, zoals blijkt uit een verzoek gedaan aan de Ring Scharwoude. Het antwoord daarop hield in dat men slechts kon ingaan op een verzoek van zowel de kerkeraad van Oude - als van Nieuwe Niedorp. De kerkeraad besloot de toestand nog maar te laten voor wat hij was. Maar Van Baaien maakte zich onmogelijk in de ogen van het merendeel der broe ders, toen hij een voorstel deed dat hen moest kwetsen. Hij verzocht namelijk of hem een weekbeurt kon worden afgestaan, waarop hij dan voornemens was sprekers uit te nodigen als Johannes de Heer en Johannes van Kempen. Rezelman begrijpt niet hoe de dominee met zulk een voorstel bij de kerkeraad kan komen. De kerkeraad wil wel medewerken tot verster king van het vrijzinnig beginsel. Dat is ook beloofd aan dominee Schermerhorn, toen hij afscheid van de gemeente had genomen. Het voorstel werd daarna met overgrote meerderheid van de hand gewezen. Het optreden van deze consulent kon geen genade vinden bij tal van kerkeraadsleden. De her inneringen aan "Doom" waren nog te vers; bovendien ver schenen er wekelijks overdenkingen van zijn hand in de Schager Courant. Een brief van C.Rutsen leidde het aftreden van ds. A. van Baaien in. De briefschrijver adviseerde de consu lent zich terug te trekken teneinde de onaangenaamheid te vermijden, anders genoodzaakt te zullen worden het consulentschap op te geven. Voorts maakte de brief melding van de stemming onder de kerkeraad, die de voorkeur gaf aan ds.W.A.F.van Dijk van Oudkarspel als consulent. Van Baaien liet weten dat hij niet zondermeer zou vertrekken"te meer niet nu hij vindt dat hij in de gemeente vruchtbaar werk verricht, gezien de opkomst van de catechisanten". Na enige discussie volgde een stemming, waarbij van de dertien aanwezigen negen hun voorkeur lieten blijken voor Van Dijk. "Zo was het lot van de fungerende consulent beslist". Op 2 juli 1931 droeg deze het consulentschap over aan zijn opvolger en het zij vermeld dat die bijeenkomst noch met gebed werd geopend noch gesloten. Slot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 10